Tư liệu Thư viện 01/01/2013

Báo cáo hội thảo khoa học về môi trường và phát triển bền vững / Hà Huy Thành, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Thanh Thuỷ. - H. : Viện nghiên cứu môi trường , 2006
Số kho: ĐTL 1157 / BB / S / vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Môi trường ; Tài liệu tra cứu
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Gồm những bài báo cáo về môi trường và phát triển bền vững như: Phát triển bền vững, phương thức phát triển bền vững của xã hội loài người. Lịch sử về nghiên cứu phát triển. Sự hình thành về khái niệm phát triển bền vững.

Trao đổi về phát triển bền vững / Nguyễn Thế Chinh. - H. : Đại học kinh tế quốc dân , 2008
Số kho: ĐTL1258 / SH / M / vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu trao đổi về những vấn đề: Nhân thức khái niệm phát triển bền vững, nội dung phát triển bền vững, các nguyên tắc PTBV và chỉ tiêu đo lường PTBV

Sản xuất và tiêu dùng bền vững / Nguyễn Đức Thắng. - H. : Văn phòng PTBV , 2008. - 41 tr.
Số kho: ĐTL1259 / SH / M / vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Sản xuất ; Tiêu dùng ; Phát triển bền vững ; Tiêu dùng bền vững ; Sản xuất bền vững
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến những vấn đề sản xuất và tiêu dùng một cách bền vững trong xã hội

Một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam / Nguyễn Đức Thắng. - H. : Văn phòng PTBV , 2008. - 41 tr.
Số kho: ĐTL1260 / SH / M / vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Định hướng ; Chính sách ; Phát triển bền vững ; Việt Nam ; Khó khăn
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam

Phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới - Quan niệm và những vấn đề đặt ra / Hoàng Chí Bảo. - H. , 2008. - 10 tr.
Số kho: ĐTL1261 / SH / M / vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển xã hội ; Quản lý xã hội ; Xã hội ; Việt Nam ; Tiến trình đổi mới
Chủ đề tài liệu: Phát triển xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới, đưa ra quan niệm và những vấn đề đặt ra

Bước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững : Báo cáo tóm tắt đề tài / Đinh thị Hoàng Uyên. - H. : Viện nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững , 2006. - 20 tr.
Số kho: ĐTL 1262 / SH / M / vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Môi trường ; Hệ thống thông tin ; Thông tin địa lý ; Địa lý
Chủ đề tài liệu: Địa lý
Giới thiệu nội dung: Tài liệu là những thông tin tóm tắt về xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững

Bước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững : Báo cáo tổng hợp đề tài / Đinh thị Hoàng Uyên. - H. : Viện nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững , 2006. - 174 tr.
Số kho: ĐTL 1263 / SH / M / vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Môi trường ; Hệ thống thông tin ; Thông tin địa lý ; Địa lý
Chủ đề tài liệu: Địa lý
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến hiện trạng phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường ở Việt Nam, đánh giá về hiện trạng và một số suy nghĩ về tương lai phát triển bền vững

Bước đầu nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững : Hệ thống thông tin địa lý dưới dạng bảng: Đề tài cấp Bộ / Đinh thị Hoàng Uyên. - H. : Viện nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững , 2006
Số kho: ĐTL 1264 / SH / M / vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Môi trường ; Hệ thống thông tin ; Thông tin địa lý ; Địa lý
Chủ đề tài liệu: Địa lý
Giới thiệu nội dung: Tài liệu xây dựng hệ thống thông tin địa lý dưới dạng bảng, phục vụ cho nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững

Nghiên cứu cảnh quan và một số vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội : Chuyên đề độc lập / Trần Thị Tuyết. - H. , 2008. - 66tr.
Số kho: ĐTL 1289 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cảnh quan ; Môi trường ; Đô thị hoá ; Tây Hồ ; Hà Nội ; Cảnh quan nhân sinh
Chủ đề tài liệu: Môi trường, Xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cảnh quan quận Tây Hồ. Chương 2: Đặc điểm các yếu tố hình thành cảnh quan quận Tây Hồ. Chương 3: Đặc điểm và sự biến đổi cảnh quan khu vực quận Tây Hồ. Chương 4: Đề xuất định hướng cải thiện và quản lý cảnh quan nhân sinh quận Tây Hồ

Tổng quan những nghiên cứu về phát triển bền vững ở Việt Nam : Đề tài cấp viện / Nguyễn Song Tùng. - H. , 2008. - 78tr.
Số kho: ĐTL 1288 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Việt Nam ; Nông nghiệp ; Nông thôn ; Đô thị ; Khu công nghiệp
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu phản ánh tổng quan những nghiên cứu về phát triển bền vững. Nội dung gồm 2 phần: Phần 1: Tổng quan những nghiên cứu về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam. Phần 2: Tổng quan những nghiên cứu về phát triển bền vững đô thị và khu công nghiệp ở Việt Nam

Mối quan hệ giữa định hướng chiến lược phát triển bền vững với mục tiêu tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế phụ nữ : Báo cáo chuyên đề / Phạm Thị Trầm. - H. , 2007. - 22tr.
Số kho: ĐTL 1287 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Định hướng ; Chiến lược ; Phát triển bền vững ; Nam giới ; Phụ nữ ; Bình đẳng xã hội ; Vị thế phụ nữ ; Bình đẳng giới
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến tầm quan trọng của bình đẳng giới, xác định vị trí của mục tiêu bình đẳng giới trong chiến lược phát triển bền vững

Việt Nam thực hiện mục tiêu số 1 phát triển thiên niên kỷ xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói / Nguyễn Ngọc Khánh. - H. , 2007. - 89tr.
Số kho: ĐTL 1286 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Xoá đói ; Giảm nghèo ; Nghèo đói ; Phát triển bền vững ; Việt Nam
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến tthực trạng và những thành tựu giảm ngèo ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua và giải quyết đói nghèo trong giai đoạn phát triển công nghiệp theo hướng CNH-HDH

Mối quan hệ giữa định hướng Phát triển bền vững và mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ số dân không được tiếp cận bền vững với nước sạch vào năm 2015 : Báo cáo chuyên đề / Phạm Mạnh Hoà, Phan Y Vân. - H. , 2007. - 37tr.
Số kho: ĐTL 1285 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Định hướng ; Mục tiêu ; Dân số ; Phát triển bền vững ; Nước sạch ; Việt Nam
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu vai trò của nước, hiện trạng tài nguyên nước trên thế giới và Việt Nam; thực trạng cấp nước sạch cho sinh hoạt trên thế giới, sơ bộ lịch sử vấn đề nước sạch tại Việt Nam. Chương 2: Đánh giá việc thực hiện chương trình mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về nước sạch ở Việt Nam. Chương 3: Kết luận

Tổng quan về phát triển bền vững và các mục tiêu thiên niên kỷ : Báo cáo chuyên đề / Hà Huy Thành. - H. , 2007. - 6tr.
Số kho: ĐTL 1284 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Mục tiêu thiên niên kỷ ; Việt Nam ; Kinh tế ; Xã hội ; Môi trường
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu gồm 2 phần: Phần 1: Nội dung các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Phần 2: Nội dung các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường ưu tiên trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam

Cơ sở dữ liệu 2006-2007. Phần I: Phát triển bền vững kinh tế, thể chế, vùng và địa phương / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1239/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Kinh tế ; Thể chế ; Phát triển bền vững vùng ; Phát triển bền vững địa phương
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của nhiệm vụ cấp bộ "Tin học hoá công tác thông tin thư viện" của Viện NC MT và PTBV, là cơ sở dữ liệu phần PTBV về kinh tế, thể chế, vùng và địa phương.

Cơ sở dữ liệu 2006-2007. Phần I: Phát triển bền vững kinh tế, thể chế, vùng và địa phương / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1243/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Kinh tế ; Thể chế ; Phát triển bền vững vùng ; Phát triển bền vững địa phương
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của nhiệm vụ cấp bộ "Tin học hoá công tác thông tin thư viện" của Viện NC MT và PTBV, là cơ sở dữ liệu phần PTBV về kinh tế, thể chế, vùng và địa phương.

Cơ sở dữ liệu 2006-2007. Phần II: Phát triển bền vững môi trường / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1240/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Môi trường
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của nhiệm vụ cấp bộ "Tin học hoá công tác thông tin thư viện" của Viện NC MT và PTBV, là cơ sở dữ liệu phần PTBV về môi trường.

Cơ sở dữ liệu 2006-2007. Phần II: Phát triển bền vững môi trường / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1244/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Môi trường
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của nhiệm vụ cấp bộ "Tin học hoá công tác thông tin thư viện" của Viện NC MT và PTBV, là cơ sở dữ liệu phần PTBV về môi trường.

Cơ sở dữ liệu 2006-2007. Phần III: Phát triển bền vững xã hội / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1241/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Xã hội
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của nhiệm vụ cấp bộ "Tin học hoá công tác thông tin thư viện" của Viện NC MT và PTBV, là cơ sở dữ liệu phần PTBV về xã hội.

Cơ sở dữ liệu 2006-2007. Phần III: Phát triển bền vững xã hội / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1245/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Xã hội
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của nhiệm vụ cấp bộ "Tin học hoá công tác thông tin thư viện" của Viện NC MT và PTBV, là cơ sở dữ liệu phần PTBV về xã hội.

Cơ sở dữ liệu 2006-2007. Phần IV: Các khoa học khác / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1242/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Ngành khoa học khác
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của nhiệm vụ cấp bộ "Tin học hoá công tác thông tin thư viện" của Viện NC MT và PTBV, là cơ sở dữ liệu phần PTBV về các ngành khoa học khác.

Cơ sở dữ liệu 2006-2007. Phần IV: Các khoa học khác / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1246/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Ngành khoa học khác
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của nhiệm vụ cấp bộ "Tin học hoá công tác thông tin thư viện" của Viện NC MT và PTBV, là cơ sở dữ liệu phần PTBV về các ngành khoa học khác.

Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ. Phần I: Kinh nghiệm phát triển bền vững các nước / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1235/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Kinh nghiệm phát triển bền vững
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của đề tài cấp Viện "Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ" phần kinh nghiệm phát triển bền vững các nước.

Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ. Phần II: Chủ đề môi trường / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1236/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Môi trường
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của đề tài cấp Viện "Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ" phần chủ đề môi trường.

Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ. Phần III: Chủ đề kinh tế / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1237/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Kinh tế
Chủ đề tài liệu: Kinh tế
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của đề tài cấp Viện "Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ" phần chủ đề kinh tế.

Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ. Phần IV: Chủ đề xã hội / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1238/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Xã hội
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của đề tài cấp Viện "Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ" phần chủ đề xã hội.

Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ. Phần I: Chủ đề môi trường / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1234/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Môi trường
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của đề tài cấp Viện "Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ" phần chủ đề môi trường.

Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ. Phần II: Chủ đề kinh tế / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1233/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Kinh tế
Chủ đề tài liệu: Kinh tế
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của đề tài cấp Viện "Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ" phần chủ đề kinh tế.

Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ. Phần III: Chủ đề xã hội / Phòng Thông tin thư viện, Viện Nghiên cứu MTPTBV. - Hà Nội : Phòng TTTV ; 2007
Số kho: ĐTL 1232/ SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu ; Phát triển bền vững ; Xã hội
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Đây là sản phẩm của đề tài cấp Viện "Xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững theo các mục tiêu thiên niên kỷ" phần chủ đề xã hội.

Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững đô thị của Hà Nội theo hướng hiện đại đến năm 2020 : Đề tài cấp Bộ / Đào Hoàng Tuấn (CB). - H. , 2009.. - 207tr.
Số kho: ĐTL 1290 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Đô thị ; Hiện đại hoá ; Đô thị hoá ; Phát triển bền vững ; Hà Nội
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu gồm 4 chương: Chương 1: Vài nét cơ bản về phát triển đô thị ở Việt Nam dưới góc độ Phát triển bền vững. Chương 2: Phát triển bền vững thành phố Hà Nội trên cơ sở phát triển bền vững ba mặt kinh tế, xã hội và Môi trường. Chương 3: Một số vấn đề cơ bản và giải pháp nhằm phát triển bền vững thủ đô Hà Nội theo hướng hiện đại hoá đến năm 2020. Chương 4: Vài nét về phát triển bền vững đô thị của Hà Nội mở rộng

Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững đô thị của Hà Nội theo hướng hiện đại đến năm 2020 : Báo cáo kiến nghị / Đào Hoàng Tuấn (CB). - H. , 2009.. - 14tr.
Số kho: ĐTL 1291 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Đô thị ; Hiện đại hoá ; Đô thị hoá ; Phát triển bền vững ; Hà Nội ; Kiến nghị
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến 1 số giải pháp và kiến nghị về phát triển bền vững đô thị của Hà Nội theo hướng hiện đại đến năm 2020

Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững đô thị của Hà Nội theo hướng hiện đại đến năm 2020 : Báo cáo tóm tắt / Đào Hoàng Tuấn (CB). - H. , 2009.. - 35tr.
Số kho: ĐTL 1292 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Đô thị ; Đô thị hoá ; Phát triển bền vững ; Hà Nội
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu trình bày tóm tắt 1 số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững đô thị của Hà Nội theo hướng hiện đại đến năm 2020

Những vấn đề về phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam. - H. , 2009. - 31tr.
Số kho: ĐTL 1293 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Đô thị ; Đô thị bền vững ; Phát triển bền vững ; Việt Nam ; Phát triển đô thị
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số vấn đề lý thuyết về phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam

Sơ lược lịch sử phát triển thành phố Hà Nội. - H. , 2009. - 30tr.
Số kho: ĐTL 1294 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Đô thị ; Lịch sử ; Hà Nội ; Việt Nam
Chủ đề tài liệu: Lịch sử
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến lịch sử phát triển các đô thị ở Việt Nam và lịch sử phát triển thành phố Hà Nội

Định hướng phát triển thành phố Hà Nội đến năm 2020 với vai trò là Thủ đô của đất nước, trung tâm phát triển của vùng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng. - H. , 2009. - 28tr.
Số kho: ĐTL 1295 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Hà Nội ; Định hướng phát triển ; Thành phố Hà Nội ; Thủ đô Hà Nội ; Bắc Bộ ; Đồng Bằng sông Hồng
Chủ đề tài liệu: Kinh tế, Xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến những định hướng phát triển thành phố Hà Nội đến năm 2020 về các mặt kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hoá, xây dựng, môi trường

Hiện trạng và triển vọng phát triển các ngành nghề, dịch vụ công cộng của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 29tr.
Số kho: ĐTL 1296 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Dịch vụ ; Ngành ; Nghề ; Dịch vụ công ; Thủ đô Hà Nội ; Hà Nội ; Môi trường ; Điện ; Nước ; Đô thị
Chủ đề tài liệu: Kinh tế
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến môi trường không khí, môi trường nước, cải tạo và bảo vệ môi trường-nền tảng cho sự phát triển bền vững môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hiện trạng và triển vọng phát triển về dân số và lao động của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 25tr.
Số kho: ĐTL 1297 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Dân số ; Lao động ; Hà Nội ; Thủ đô Hà Nội ; Phát triển dân số ; Phát triển bền vững
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu trình bày hiện trạng và triển vọng phát triển dân số và lao động của thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Hiện trạng phát triển tài nguyên đất của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 25tr.
Số kho: ĐTL 1298 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Tài nguyên đất ; Đất đai ; Môi trường ; Hà Nội ; Thủ đô Hà Nội
Chủ đề tài liệu: Tài nguyên đất
Giới thiệu nội dung: Tài liệu trình bày hiện trạng phát triển tài nguyên đất của thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Hiện trạng và triển vọng phát triển về tài nguyên nước của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 30tr.
Số kho: ĐTL 1299 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Nước ; Tài nguyên nước ; Hà Nội ; Thủ đô Hà Nội
Chủ đề tài liệu: Tài nguyên nước
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến hiện trạng và triển vọng phát triển tài nguyên nước của thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Hiện trạng và triển vọng về phát triển không gian mở của thủ đô Hà Nội. - H. , 2009. - 25tr.
Số kho: ĐTL 1300 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Không gian mở ; Hà Nội ; Thủ đô Hà Nội ; Không gian ; Lãnh thổ
Chủ đề tài liệu: Xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến hiện trạng và triển vọng phát triển không gian mở của Thủ đô Hà Nội

Quy hoạch đô thị của Hà Nội. - H. , 2009. - 25tr.
Số kho: ĐTL 1301 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Quy hoạch ; Đô thị ; Hà Nội ; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ; Cơ cấu kinh tế
Chủ đề tài liệu: Đô thị
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến thực trạng quy hoạch đô thị của Hà Nội và một số định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Một số vấn đề cơ bản về kiến trúc đô thị của Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 25tr.
Số kho: ĐTL 1302 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Đô thị ; Kiến trúc đô thị ; Hà Nội ; Xây dựng
Chủ đề tài liệu: Đô thị
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về kiến trúc đô thị của Hà Nội đến năm 2020

Một số vấn đề cơ bản về giao thông đô thị của Hà Nội. - H. , 2009. - 25tr.
Số kho: ĐTL 1303 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Đô thị ; Giao thông ; Giao thông đô thị ; Hà Nội
Chủ đề tài liệu: Đô thị
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về giao thông đô thị của thủ đô Hà Nội

Một số vấn đề cơ bản về thể chế quản lý đô thị của Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 25tr.
Số kho: ĐTL 1304 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Đô thị ; Thể chế ; Quản lý đô thị ; Hà Nội
Chủ đề tài liệu: Đô thị
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về thể chế quản lý đô thị của Hà Nội đến năm 2020

Một số vấn đề cơ bản về năng lực quản lý đô thị của Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 23tr.
Số kho: ĐTL 1305 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Đô thị ; Năng lực ; Quản lý đô thị ; Hà Nội
Chủ đề tài liệu: Đô thị
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về năng lực quản lý đô thị của Hà Nội đến năm 2020

Một số vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế bền vững của Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 22tr.
Số kho: ĐTL 1306 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Kinh tế ; Phát triển kinh tế ; Hà Nội
Chủ đề tài liệu: Kinh tế
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế bền vững của Hà Nội đến năm 2020

Một số vấn đề cơ bản về khai thác, cải tạo, bảo vệ môi trường bền vững của Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 25tr.
Số kho: ĐTL 1307 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Môi trường ; Bảo vệ môi trường ; Môi trường bền vững ; Hà Nội ; Môi trường đất ; Môi trường nước ; Môi trường không khí
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về khai thác, cải tạo, bảo vệ môi trường bền vững của Hà Nôi đến năm 2020

Một số vấn đề cơ bản về thể chế quản lý và quy hoạch đô thị bền vững của Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 18tr.
Số kho: ĐTL 1308 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Thể chế ; Quy hoạch ; Quy hoạch đô thị ; Hà Nội ; Đô thị
Chủ đề tài liệu: Đô thị
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số vấn đề cơ bản về thể chế quản lý và quy hoạch đô thị bền vững của Hà Nội đến năm 2020

Một số giải pháp về phát triển bền vững đô thị của Hà Nội đến năm 2020. - H. , 2009. - 24tr.
Số kho: ĐTL 1309 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Đô thị ; Hà Nội ; Kinh tế ; Xã hội ; Môi trường
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến một số giải pháp để phát triển bền vững đô thị của Hà Nội đến năm 2020

Hệ tiêu chí kinh tế, xã hội và môi trường của thủ đô Hà Nội nhằm phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2020. - H. , 2009. - 17tr.
Số kho: ĐTL 1310 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Kinh tế ; Xã hội ; Môi trường ; Tiêu chí ; Hệ tiêu chí ; Hà Nội ; Thủ đô Hà Nội ; Công nghiệp hoá ; Hiện đại hoá
Chủ đề tài liệu: Kinh tế-Xã hội, Môi trường
Giới thiệu nội dung: Tài liệu phản ánh hệ tiêu chí kinh tế, xã hội và môi trường của Thủ đô Hà Nội nhằm phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2020

Giám sát và quản lý đô thị Hà Nội theo hướng phát triển bền vững, hiện đại đến năm 2020. - H. , 2009. - 15tr.
Số kho: ĐTL 1311 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Giám sát ; Quản lý ; Đô thị ; Hà Nội ; Phát triển bền vững
Chủ đề tài liệu: Đô thị
Giới thiệu nội dung: Tài liệu phản ánh giám sát và quản lý đô thị Hà Nội theo hướng phát triển bền vững, hiện đại đến năm 2020

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Hà Nội. - H. , 2009. - 26tr.
Số kho: ĐTL 1312 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Báo cáo tổng hợp ; Kết quả điều tra ; Hà Nội ; Dân số ; Đất đai ; Không gian vùng ; Hạ tầng kỹ thuật
Chủ đề tài liệu: Kinh tế, Xã hội
Giới thiệu nội dung: Tài liệu phản ánh tổng hợp kết quả điều tra ở Hà Nội về dân số, quy hoạch sử dụng không gian vùng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra Hà Tây. - H. , 2009. - 11tr.
Số kho: ĐTL 1313 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Báo cáo tổng hợp ; Kết quả điều tra ; Hà Tây ; Điều kiện tự nhiên ; Tài nguyên đất ; Khoáng sản ; Dân số ; Lao động ; Kinh tế
Chủ đề tài liệu: Kinh tế-Xã hội, Môi trường
Giới thiệu nội dung: Tài liệu phản ánh những kết quả điều tra của Hà Tây về kinh tế, xã hội, môi trường

Tin học hoá công tác hành chính, tổ chức của Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững năm 2008 : Nhiệm vụ cấp Viện / Lê Đức Kính. - H. , 2008. - 43tr.
Số kho: ĐTL 1314 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Tin học hoá ; Hành chính ; Tổ chức hành chính ; Môi trường ; Phát triển bền vững ; 2008
Chủ đề tài liệu: Tin học
Giới thiệu nội dung: Tài liệu phản ánh tin học hoá công tác hành chính, tổ chức của Viện nghiên cứu môi trường và Phát triển bền vững năm 2008

Tình trạng ô nhiễm vùng ở Việt Nam : Tư liệu khai thác thông tin trên mạng Internet / Lê Xuân Khôi. - H. , 2008. - 33tr.
Số kho: ĐTL 1315 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Vùng ; Ô nhiễm vùng ; Việt Nam ; Ô nhiễm môi trường
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Tài liệu nêu lên tình trạng ô nhiễm vùng ở Việt Nam

Tình trạng ô nhiễm khu công nghiệp và đô thị ở Việt Nam : Tư liệu khai thác thông tin trên mạng Internet / Lê Xuân Khôi. - H. , 2008. - 23tr.
Số kho: ĐTL 1316 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Công nghiệp ; Khu công nghiệp ; Đô thị ; Ô nhiễm môi trường ; Việt Nam
Chủ đề tài liệu: Môi trường
Giới thiệu nội dung: Tài liệu phản ánh tình trạng ô nhiễm khu công nghiệp và đô thị ở Việt Nam

Nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin tại thưu viện Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững / Nguyễn Như Quỳnh. - H. , 2008. - 27tr.
Số kho: ĐTL 1317 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Nguồn lực thông tin ; Thông tin ; Thư viện ; Chất lượng thông tin
Chủ đề tài liệu: Thông tin
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến vai trò, đặc điểm, thực trạng nguồn lực thông tin và các phương hướng, giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

Xây dựng hệt hống dữ liệu và phát triển nguồn lực thông tin phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững : Đề tài cấp Viện / Chu Đình Chính, Cao Thị Kim Thu, Mai Hải Linh, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Thanh. - H. , 2008. - 194tr.
Số kho: ĐTL 1318 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Nguồn lực thông tin ; Dữ liệu ; Hệ thống dữ liệu ; Phát triển bền vững
Chủ đề tài liệu: Thông tin
Giới thiệu nội dung: Tài liệu phản ánh hệ thống dữ liệu và phát triển nguồn lực thông tin phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững

Báo cáo tổng hợp hệ đề tài: Phát triển bền vững Việt Nam 2008-Tình hình nghiên cứu cơ bản : Hệ đề tài cấp Viện 2008 / Phan Sĩ Mẫn (CB). - H. , 2008. - 188 tr.
Số kho: ĐTL 1319 / SH / M / Vie / VN / g / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Việt Nam ; Nghiên cứu cơ bản ; Nông nghiệp ; Nông thôn ; Đô thị ; Khu công nghiệp ; Thể chế ; Vùng ; Địa phương
Chủ đề tài liệu: Phát triển kinh tế
Giới thiệu nội dung: Tài liệu là sự tổng hợp của hệ đề tài cấp Viện 2008, gồm các phần: Phần 1: Quan niệm về phát triển bền vững, các nghiên cứu quốc tế và các tổ chức nghiên cứu về phát triển bền vững tại Việt Nam. Phần 2: Tổng quan nghiên cứu cơ bản về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Phần 3: Tổng quan những nghiên cứu cơ bản về phát triển bền vững đô thị và khu công nghiệp. Phần 4: Tổng quan những nghiên cứu cơ bản về phát triển bền vững vùng, địa phương và thể chế phát triển bền vững ở Việt Nam

Tổng quan những nghiên cứu cơ bản về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam : Đề tài cấp Viện 2008 / Nguyễn Song Tùng. - H. , 2008. - 78 tr.
Số kho: ĐTL 1320 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Nông nghiệp ; Nông thôn ; Việt Nam
Chủ đề tài liệu: Nông nghiệp, Nông thôn
Giới thiệu nội dung: Tài liệu gồm 2 phần: Tổng quan những nghiên cứu về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam và tổng quan những nghiên cứu về phát triển bền vững đô thị và khu công nghiệp ở Việt Nam

Quan niệm về phát triển bền vững và các nghiên cứu quốc tế về phát triển bền vững, các tổ chức nghiên cứu phát triển bền vững ở Việt Nam : Đề tài cấp Viện 2008 / Phạm Mạnh Hoà. - H. , 2009. - 76 tr.
Số kho: ĐTL 1321 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Nghiên cứu quốc tế ; Tổ chức ; Tổ chức nghiên cứu ; Tổ chức phát triển bền vững ; Việt Nam
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến những quan niệm về phát triển bền vững, các nghiên cứu quốc tế về phát triển bền vững, quá trình nhận thức và quan niệm về phát triển bền vững ở Việt Nam; các tổ chức, cơ quan nghiên cứu phát triển bền vững ở Việt Nam

Những nghiên cứu cơ bản về phát triển bền vững đô thị và khu công nghiệp ở Việt Nam : Báo cáo đề tài cấp Viện 2008 / Vũ Quế Hương. - H. , 2008. - 27 tr.
Số kho: ĐTL 1322 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Phát triển bền vững ; Đô thị ; Khu công nghiệp ; Việt Nam
Chủ đề tài liệu: Đô thị
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến tổng quan những đề tài, dự án và công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển bền vững đô thị và khu công nghiệp ở Việt Nam


Tổng quan những nghiên cứu cơ bản về phát triển bền vững các vùng và địa phương; thể chế phát triển bền vững ở Việt Nam : Báo cáo đề tài cấp Viện 2008 / Nguyễn Bích Hà, Đinh Thị Hoàng Uyên. - H. , 2008. - 67 tr.
Số kho: ĐTL 1323 / SH / M / Vie / VN / G / VMOITRUONG
Từ khóa: Vùng ; Địa phương ; Thể chế ; Phát triển bền vững ; Việt Nam
Chủ đề tài liệu: Phát triển bền vững
Giới thiệu nội dung: Tài liệu đề cập đến những nghiên cứu cơ bản về phát triển bền vững các vùng và địa phương, các thể chế phát triển bền vững ở Việt Nam


Các tin cũ hơn.............................