THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 12 NĂM 2020 15/12/2020

VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, THƯ VIỆN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 12 NĂM 2020

 

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ký hiệu kho

1

Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI những thách thức mới và những mô hình nổi trội (Sách tham khảo)

Oxford, Biên dịch: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Đoan Trang, Nguyễn Xuân Điền, Nguyễn Linh Phương; Hiệu Đính: Nguyễn Văn Phúc, Vũ Thị Lanh

CTQGST

2020

Vv 3203

2

Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tôc của Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Trịnh Quang Cảnh, Trần Văn thắng, Nguyễn Minh Phú, Phan Văn Cương

KHXH

2019

Vv 3203

3

Lợi thế đặc thù trong phát triển kinh tế Tây Nguyên

Bùi Nhật Quang, Trần Thị Lan Hương

KHXH

2020

Vv 3203

4

Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng duyen hải Nam Trung Bộ

Hoàng Hồng Hiệp

KHXH

2020

Vv 3203

5

Tri thức tộc người trong ứng phó với biến đổi khí hậu của người kinh và Khơ - Me ở tỉnh Cà Mau

Nguyễn Công Thảo

KHXH

2019

Vv 3203

6

Phát triển con người của một số dân tôc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm

Lê Thị Đan Dung

KHXH

2019

Vv 3203

7

Khủng hoảng di cư ở liên minh Châu Âu điều chỉnh chính sách và những tác động

Đỗ Tá Khánh, Đinh Mạnh Tuấn

KHXH

2019

Vv 3203

8

Hợp tác an ninh phi truyền thống trên biển ở Đông Nam Á và gợi ý cho Việt Nam

Võ Xuân Vinh

KHXH

2019

Vv 3203

9

Xung đột cộng đồng và hướng giải pháp quản lý phát triển bền vững (Nghiên cứu hai địa phương ven đô ở đồng bằng sông Hồng)

Nguyễn Đức Chiện

KHXH

2019

Vv 3203

10

Tư liệu kinh tế - xã hội 713 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2020 (Quyển 1, quyển 2)

Tổng cục TK

TK

2020

Vl 2378, 2379

11

Niên giám thống kê cả nước 2019

Tổng cục TK

TK

2020

Vl 2381

12

Niên giám thồng kê TP. Hà Nội 2019

Cục TK Hà Nội

TK

2020

Vl 2382

13

Niên giám thống kê TP. Đà Nẵng 2019

Cục TK Đà Nẵng

TK

2020

Vl 2383

14

Niên giám thống kê Yên Bái 2019

Cục TK Yên Bái

TK

2020

Vl 2384

15

Niên giám thống kê Ninh Thuận 2019

Cục TK Ninh Thuận

TK

2020

Vl 2385

16

Niên giám thống kê Quảng Nam 2019

Cục TK Quảng Nam

TK

2020

Vl 2386

17

Niên giám thống kê Phú Yên 2019

Cục TK Phú Yên

TK

2020

Vl 2387

18

Niên giám thống kê Ninh Bình 2019

Cục TK Ninh Bình

TK

2020

Vl 2388

19

Niên giám thống kê Nghệ An 2019

Cục TK Nghệ An

TK

2020

Vl 2389

20

Niên giám thống kê Bình Định 2019

Cục TK Bình Định

TK

2020

Vl 2390

21

Niên giám thống kê TP. HCM 2019

CTK TP. HCM

TK

2020

VL 2469

22

Niên giám thống kê Bình Thuận 2019

CTK Bình Thuận

TK

2020

Vl 2393

23

Niên giám thống kê Thái Nguyên 2019

CTK Thái Nguyên

TK

2020

Vl 2392

24

Niên giám thống kê Thái Bình 2019

CTK Thái Bình

TK

2020

Vl 2470

25

Tiểu vùng văn hóa Sài Gòn Gia Định

Hà Nguyễn

Nxb TT & TT

2020

Vv 3206

26

Các thành phần kinh tế Việt Nam vấn đề và định hướng chính sách

Trần Đình Thiên

CTQGST

2020

Vl 2471

27

Biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Vinh

ĐHQGHN

2019

Vl 2472

28

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Thị Miền, Trần Thị Tuyết Lan

LLCT

2020

Vv 3207

29

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng

CTQGST

2019

Vv 3208

30

Sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ: tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý

Trần Kiên

ĐHQGHN

2020

Vl 2473

31

Chính sách đa văn hóa, đa quốc tịch và liên văn hóa trong bối cảnh di cư toàn cầu

Nguyễn Chí Bền.

KHXH

2020

Vl 2474

32

Chính sách dân tộc của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và tác động của nó đến vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên (1955-1975)

Nguyễn Văn Tiệp

Tri thức

2020

Vl 2475

 

                                                                         Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

                                                                    Phòng Quản lý khoa học, Thư viện, HTQT