Thông báo sách mới thư viện tháng 11-2015 17/11/2015

   
           
STT TÊN TÀI LIỆU     TÁC GiẢ NHÀ XUẤT BẢN NĂM XUẤT BẢN KÝ HIỆU KHO
1 Địa chí Tuyên Quang (Đĩa CD)   Chính trị quốc gia 2015 CD 36
2 Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên  Lê Văn Khoa   Tri thức 2014 Vl 2979
3 Địa chí Hà Tây  Đặng Văn Tu   Hà Nội 2011 Vl 2981
4 Tiểu vùng văn hóa xứ nghệ  Hà Nguyễn   Thông tin và truyền thông 2013 Vv 3039
5 Tiểu vùng văn hóa duyên hải Nam Trung Bộ  Hà Nguyễn Thông tin và truyền thông 2013 Vv 3037
6 Tiểu vùng văn hóa xứ Đông  Hà Nguyễn Thông tin và truyền thông 2013 Vv 3038
7 Tiểu vùng văn hóa xứ Quảng  Hà Nguyễn Thông tin và truyền thông 2013 Vv 3036
8 Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ: Nghiên cứu địa lí nhân văn  Pierre-   Gourou nxb. trẻ 2014 Vl 2978
9 Sinh thái học đô thị  Olivier Coutard Thế giới 2012 Vv 3035
10 Nền kinh tế xanh lam  Gunter Pauli Thời đại 2014 Vl 2980
11 Số liệu thống kê môi trường Việt Nam 2001-2013   Thống kê 2014 Vl 2982
12 Niên giám thống kê Việt Nam 2014   Thống kê 2015 Vl 2985
13 Luật doanh nghiệp   Chính trị quốc gia 2014 Vv 3034
14 Niên giám thống kê Hà Nội 2014   Thống kê 2015 Vl 2984
15 Niên giám thống kê Lạng Sơn 2014   Thống kê 2015 Vl 2990
16 Niên giám thống kê Bắc Kạn 2014   Thống kê 2015 Vl 2986
17 Niên giám thống kê Đà Nẵng 2014   Thống kê 2015 Vl 2987
18 Niên giám thống kê Bắc Ninh 2014   Thống kê 2015 Vl 2983
19 Niên giám thống kê TP Hồ chí Minh 2014   Thống kê 2015 Vl 2989
20 Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 2014   Thống kê 2015 Vl 2988