Thông báo sách mới thư viện 5-2015 14/05/2015

STT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm XB Ký hiệu kho Ghi chú
1 Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát triển bền vững Đặng Thị Hoa KHXH 2014 Vl 2927 Sách mua
2 Quản lý công Phan Huy Đường Đại học quốc gia HN 2014 Vl 2928 Sách mua
3 Tác động của vốn xã hội đến nông dân trong quá trình phát triển bền vững nông thôn đồng bằng bắc bộ Khúc Thị Thanh Vân KHXH 2013 Vv 3023 Sách mua
4 Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam Bùi Xuân Đính - Nguyễn Ngọc Thanh KHXH 2013 Vv 3024 Sách mua
5 Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và gợi ý chính sách cho Việt Nam Lại Lâm Anh KHXH 2014 Vv 3026 Sách mua
6 Định canh định cư và biến đổi kinh tế - xã hội của người Khơ mú và người Hmông Nguyễn Văn Toàn Thế giới 2014 Vv 3025 Sách mua
7 Luật bảo vệ môi trường   Chính trị quốc gia 2014 Vv 3022 Sách mua
8 Luật biển Việt Nam   Chính trị quốc gia 2014 Vv 3021 Sách mua
9 Niên giám thống kê tỉnh Long An 2013   Thống kê 2014 VL 2926 Sách mua
10 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2013   Thống kê 2014 Vl 2925 Sách mua
11 Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2013   Thống kê 2014 Vl 2924 Sách mua
12 Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hòa 2013   Thống kê 2014 Vl 2923 Sách mua
13 Niên giám thống kê tỉnh Hòa Bình 2013   Thống kê 2014 Vl 2922 Sách mua
14 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2013   Thống kê 2014 Vl 2921 Sách mua
15 Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai 2013   Thống kê 2014 Vl 2919 Sách mua
16 Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang 2013   Thống kê 2014 Vl 2918 Sách mua
17 Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn 2013   Thống kê 2014 Vl 2920 Sách mua
18 Mô hình đại học doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam   KHXH 2013 Vv 3027 Biếu tặng
19 Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững Bùi Tất Thắng KHXH 2014 Vl 2929 Biếu tặng
20 Văn hóa dân tộc - văn hóa Việt Nam Hoàng Nam KHXH 2014 Vl 2930 Biếu tặng
21 Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong nhà nước pháp quyền Việt Nam Nguyễn Như Phát KHXH 2014 Vl 2931 Biếu tặng
22 Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam Trần Thị An KHXH 2014 Vl 2932 Biếu tặng
23 Trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam Ngô Đức Thịnh KHXH 2014 Vl 2933 Biếu tặng
24 Mô hình phát triển nào cho kinh tế Đông và Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu Lưu Ngọc Trịnh KHXH 2014 Vl 2934 Biếu tặng
25 Quốc sử di biên (Thượng - Trung - Hạ) Phan Thúc Trực KHXH 2014 Vl 2935 Biếu tặng
26 Tiếp cận di sản Hán Nôm Trịnh Khắc Mạnh KHXH 2014 Vl 2936 Biếu tặng
27 Quân đội nhân dân Việt Nam: Truyền thống và hiện đại Phan Ngọc Liên KHXH 2014 Vl 2937 Biếu tặng
28 Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ Trần Đức Cương KHXH 2014 Vl 2938 Biếu tặng
29 Lịch sử Việt Nam: Tập 9 (Từ năm 1930 đến năm 1945) Tạ Thị Thúy KHXH 2014 Vl 2939 Biếu tặng
30 Lịch sử Việt Nam: Tập 11 (Từ năm 1951 đến năm 1954) Nguyễn Văn Nhật KHXH 2014 Vl 2940 Biếu tặng
31 Lịch sử Việt Nam: Tập 12 (Từ năm 1954 đến năm 1965) Trần Đức Cường KHXH 2014 Vl 2941 Biếu tặng
32 Lịch sử Việt Nam: Tập 13 (Từ năm 1965 đến năm 1975) Nguyễn Văn Nhật KHXH 2014 Vl 2942 Biếu tặng
33 Lịch sử Việt Nam: Tập 14 (Từ năm 1975 đến năm 1986) Trần Đức Cường KHXH 2014 Vl 2943 Biếu tặng
34 Lịch sử Việt Nam: Tập 15 (Từ năm 1986 đến năm 2000) Nguyễn Ngọc Mão KHXH 2014 Vl 2944 Biếu tặng