Thông báo sách mới thư viện 10-2014 12/10/2014

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ký hiệu kho

1

Công nghiệp hóa, đô thị hóa và biến đổi sinh kế ở ven đô Hà Nội

Nguyễn Văn Sửu

KHXH

2014

Vl 2906

2

Chiến lược an ninh năng lượng của Trung Quốc: Tác động và ảnh hưởng

Đỗ Minh Cao

Giáo dục

2011

Vv 3018

3

Báo cáo tổng kết quả thực thực hiện dự án 19: Chương trình hợp tác quốc tế về điều tra khảo sát tài nguyên môi trường biển đông giữa VN và các nước (2009 - 2011

 

Viện KH và công  nghệ

2012

Vl 2898

4

Kết quả khảo sát mức sống dân cư VN năm 2012

 

Thống kê

2014

Vl 2897

5

Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền  của VN trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

 

Hồng Đức

2014

Vl 2899

6

Quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo

Đặng Xuân Phương

Chính trị quốc gia

2014

Vl 2907

7

Về vấn đề biển đông

Nguyễn Trọng Trường

Chính trị quốc gia

2014

Vv 2017

8

Niên giám thống kê Phú Yên 2013

 

Thống kê

2014

Vl 2900

9

Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 2013

 

Thống kê

2014

ĐTL 1591

10

Niên giám thống kê thành phố Hà Nội 2013

 

Thống kê

2014

Vl 2905

11

Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2013

 

Thống kê

2014

Vl 2904

12

Niên giám thống kê VN 2013

 

Thống kê

2014

Vl 2901

13

Niên giám thống kê Bắc Kạn 2013

 

Thống kê

2014

Vl 2908

14

Niên giám thống kê Bắc Ninh 2013

 

Thống kê

2014

Vl 2903

15

Niên giám thống kê Đà Nẵng 2013

 

Thống kê

2014

Vl 2902

16

Niên giám thống kê tỉnh Cần Thơ 2013

 

Thống kê

2014

ĐTL 1593

17

Niên giám thống kê tỉnh Đắc Lắc 2013

 

Thống kê

2014

ĐTL 1594

18

Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2013

 

Thống kê

2014

ĐTL 1590

19

Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2013

 

Thống kê

2014

ĐTL 1592