Các đề tài nhà nước của viện thực hiện năm 2020 29/04/2020

Đề tài thuộc quỹ phát triển Khoa học công nghệ quốc gia thực hiện năm 2020-2022

 

Tên đề tài: "Nghiên cứu đề xuất khung chính sách chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ tiếp cận sinh thái xã hội"

Chủ nhiệm đề tài: TS.Trần Thị Tuyết

Thời gian thực hiện: 3/2020 đến 3/2022

Kinh phí: 897.000.000 đ