Các đề tài nhà nước của viện thực hiện năm 2019 29/04/2019

Đề tài thuộc quỹ phát triển Khoa học công nghệ quốc gia thực hiện năm 2019-2021

 

Tên đề tài: "Sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của dân cư nông thôn vùng ven biển Nam Trung Bộ: Tiếp cận từ sinh thái nhân văn"

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Song Tùng

Thời gian thực hiện: 2/2019 đến 2/2021