Các đề tài cấp Nhà nước của Viện thực hiện năm 2014 04/06/2014

 

 

 

1. Khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam giai đoạn 2011-2030    
 (NAFOSTED)    
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Ngọc Ngoạn    
- Thời gian: 5/2012-5/2014

2. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam    
Chủ nhiệm đề tài:Ths. Nguyễn Song Tùng       
- Thời gian: 6/2013-12/2015