Các đề tài cấp Nhà nước của Viện thực hiện năm 2013 01/08/2013

-    Khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam giai đoạn 2011-2030.
 Chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc Ngoạn, thuộc qũy Nafosted. Thời gian: 5/2012-5/2014