Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta đến 2020 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ): Cấp Nhà nước
KX02-25/06-10 
 CQ chủ trì Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT PGS. TS. Hà Huy Thành 
 Năm bắt đầu 1/2009 
 Năm nghiệm thu 10/2010 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Nội dung của đề tài gồm 4 phần:
Phần I. Một số vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của môi trường và mối quan hệ của nó đối với sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong quá trình phát triển
Phần II. Nhận diện sự biến đổi môi trường và tác động của nó đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới vừa qua
Phần III. Dự báo các xu hướng biến đổi môi trường và mối quan hệ tương tác của những biến đổi đó đến sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta đến năm 2020
Phần IV. Quan điểm và giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa môi trường và phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội nhằm bảo vệ môi trường, hình thành sự phát triển hài hòa, bền vững ở Việt Nam đến năm 2020