Công đoàn Viện Địa lí nhân văn tham gia chuỗi hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (20/11/2023)

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Công đoàn Viện Hàn lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao nhằm tạo động lực tích cực, không khí phấn khởi, tươi vui trong toàn Viện Hàn lâm, Viện Địa lí nhân văn đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua văn nghệ, thể thao của Công đoàn Viện Hàn lâm phát động và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Viện nên đã động viên, kêu gọi tất cả các công đoàn viên của Viện nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ “BIÊN SOẠN ĐỊA CHÍ HUYỆN CÔ TÔ” (25/11/2023)

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-ĐLNV của Viện Địa lí nhân văn về việc thành lập Hội đồng cơ sở nghiệm thu nhiệm vụ cấp địa phương, sáng ngày 25/11/2023, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Biên soạn Địa chí huyện Cô Tô” do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ trì nhiệm vụ, Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Thái độ của người dân vùng duyên hải Bắc Bộ đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên ven biển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản hiện nay (08/08/2023)

Việc khai thác và sử dụng tài nguyên, môi trường biền và hải đảo trong những năm qua đã được Đảng và Nhà nước chú trọng và đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW) nêu rõ quan điểm: “Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển...”.