THÔNG BÁO SỐ 1 VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 20/02/2023

“KHOA HỌC ĐỊA LÍ NHÂN VĂN TRONG THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM (SDGs) ĐẾN NĂM 2030”

 

        Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn năm 2023, được sự nhất trí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Địa lí nhân văn phối hợp với Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên và Hội Địa lí Việt Nam tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Khoa học Địa lí nhân văn trong thực hiện mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam (SDGs) đến năm 2030”.

1. Mục tiêu:

        - Giới thiệu các thành tựu khoa học mới, trao đổi kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học địa lí và các nhà khoa học liên ngành liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu chính sách của Chính phủ về Phát triển bền vững theo Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017 và Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Phát triển bền vững đến năm 2030.

        - Nghiên cứu, đề xuất, thảo luận, gợi mở các vấn đề về lý luận và thực tiễn của phát triển bền vững lãnh thổ, phát triển bền vững ngành, lĩnh vực về các mặt kinh tế - xã hội - môi trường; đồng thời, xác định được các nhiệm vụ nghiên cứu mang tầm chiến lược cho khoa học địa lí nhân văn đến năm 2030 góp phần thực hiện Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ về phát triển bền vững.

        - Xây dựng mạng lưới chuyên gia, các nhà khoa học trên toàn quốc.

2. Các nội dung của Hội thảo:

        Hội thảo tập trung vào 05 nội dung sau:

        - Nội dung 1: Những vấn đề lý luận về vai trò của khoa học địa lí nhân văn trong thực hiện mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam;

        - Nội dung 2: Phát triển bền vững theo lãnh thổ;

        - Nội dung 3: Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo lĩnh vực;

       - Nội dung 4: Xây dựng và cải thiện các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững;

        - Nội dung 5: Ứng dụng công nghệ địa lí – GIS trong hỗ trợ và giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

3. Thành phần tham dự Hội thảo:

        - Các nhà khoa học, cán bộ giảng viên các Viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ sở đào tạo trong cả nước.

        - Các nhà quản lý và đại diện đến từ các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

4. Thời gian

        - Thời gian: Dự kiến quý 4/2023

5. Thể lệ gửi bài:

        - Công trình khoa học được viết bằng tiếng Việt. Hội thảo không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác.

        - Cấu trúc báo cáo theo file mẫu đính kèm.

       - Các bài tham luận đảm bảo chất lượng sẽ được lựa chọn đăng trên Kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN.

6. Kế hoạch nhận bài và đăng ký tham dự hội thảo:

        - Nhận báo cáo tóm tắt (theo mẫu):     Từ ngày 1/3 - 15/4/2023

        - Nhận báo cáo toàn văn (theo mẫu):  Từ ngày 15/5 - 15/7/2023

        - Đăng ký tham dự hội thảo:                Từ ngày 1/10 - 15/10/2023

7. Địa chỉ đăng ký và gửi bài:

        Đăng ký và bài viết xin gửi về địa chỉ email: trantuyet.iesd@gmail.com hoặc qlkh.ihgeo@gmail.com

        Các thông tin xin liên hệ trực tiếp: TS. Trần Thị Tuyết (Sđt: 0773322866), ThS. Mai Hải Linh (Sđt: 0986711014)

        Thông tin về Thể lệ gửi bài và Mẫu bài tóm tắt và toàn văn xin tham khảo trên Website: http://ihgeo.vass.gov.vn/

        Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên và cán bộ của quý cơ quan quan tâm đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo khoa học.

 

 

        VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN

        VIỆN TRƯỞNG

         (Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

        TS. Nguyễn Song Tùng