THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 24/07/2021

             VIỆN HÀN LÂM

 KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

  VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN

        Số:100/ĐLNV

V/v nghiêm túc thực hiện Thông báo số

1311/TB-BCĐCOVID-19 ngày 24/7/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Toàn thể viên chức và người lao động Viện Địa lí nhân văn

 

        Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Thông báo số 1311/TB-BCĐCOVID-19 ngày 24/7/2021 về việc triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn xin thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động Viện Địa lí nhân văn để thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

        1. Thực hiện nghiêm túc, triệt để tất cả các quy định tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội, Thông báo số 1311 nêu trên và các chỉ thị, thông báo khác có liên quan.

        2. Tất cả viên chức và người lao động của Viện Địa lí nhân văn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội làm việc tại nhà, không đi ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết (như ốm đau, cấp cứu...). Nếu không có phân công của Lãnh đạo Viện thì không ra khỏi nhà trong giờ hành chính, trừ những trường hợp thực sự cần thiết phải lên cơ quan để giải quyết công việc phải được sự đồng ý của Trưởng phòng và thông báo với Lãnh đạo Phòng Tổ chức hành chính để nắm bắt thông tin. Với khung giờ khác, nếu ra khỏi nhà phải có lí do chính đáng và tự chịu trách nhiệm về việc giải trình lí do của mình. Thường xuyên truy cập văn bản điều hành để nắm bắt thông tin. Thường xuyên theo dõi sức khỏe của bản thân, khi có dấu hiệu hoặc nguy cơ liên quan đến dịch bệnh phải thông báo kịp thời với cơ quan y tế địa phương đồng thời thông báo tới Lãnh đạo Phòng Tổ chức hành chính để tổng hợp báo cáo Viện Hàn lâm.

        3. Các đ/c Quản lý phòng có trách nhiệm: (i) Quán triệt tới các viên chức trong phòng nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như trong Văn bản chỉ đạo của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; (ii) Thường xuyên theo dõi văn bản điều hành để xử lý công việc kịp thời; (iii) Thông báo ngay cho Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính nếu có viên chức thuộc diện F0, F1, f2, f3; (iv) Chịu trách nhiệm nếu viên chức thuộc quyền quản lý không chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch.

        Viện Địa lí nhân văn trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu TC-HC.

              VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

                Nguyễn Song Tùng