Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “Khoa học địa lý nhân văn với việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển” 07/05/2021

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

“KHOA HỌC ĐỊA LÍ NHÂN VĂN VỚI VIỆC THỰC HIỆN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN”

 

   Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn năm 2021, được sự nhất trí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Địa lí nhân văn sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Khoa học Địa lí nhân văn với việc thc hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”.

1. Mục tiêu:

        - Giới thiệu các thành tựu khoa học mới, trao đổi kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học địa lý và các nhà khoa học liên ngành liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

        - Nghiên cứu, đề xuất, thảo luận, gợi mở các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn của phát triển bền vững kinh tế biển; và xác định được các nhiệm vụ nghiên cứu mang tầm chiến lược cho khoa học địa lý nhân văn đến năm 2030 góp phần thực hiện Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

        - Xây dựng mạng lưới chuyên gia, các nhà khoa học trên toàn quốc.

2. Các nội dung của Hội thảo:

Hội thảo tập trung vào 05 nội dung sau:

        - Nội dung 1: Luận cứ khoa học phát triển bền vững kinh tế biển;

        - Nội dung 2: Tổ chức không gian phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển;

        - Nội dung 3: Các vấn đề về môi trường biển;

        - Nội dung 4: Văn hóa, con người phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển;

        - Nội dung 5: Phát triển các ngành kinh tế biển và ven biển.

3. Thành phần tham dự Hội thảo:

        - Các nhà khoa học, cán bộ giảng viên các Viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ sở đào tạo trong cả nước.

        - Các nhà quản lý và đại diện đến từ các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

4. Thời gian và địa điểm

        - Thời gian: Ngày 20 tháng 10 năm 2021

        - Địa điểm: Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

5. Thể lệ gửi bài:

        - Công trình khoa học được viết bằng tiếng Việt. Hội thảo không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác.

        - Cấu trúc báo cáo theo file mẫu đính kèm.

6. Hỗ trợ hội thảo:

        - Các bài tham luận đảm bảo chất lượng sẽ được lựa chọn đăng trên Kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN.

        - Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.

7. Kế hoạch nhận bài, báo cáo khoa học và đăng ký tham dự hội thảo:

        - Nhận báo cáo tóm tắt (theo mẫu):     Từ ngày 25/5 - 10/6/2021

        - Nhận báo cáo toàn văn (theo mẫu):   Từ ngày 27/6 - 27/7/2021

        - Đăng ký tham dự hội thảo:                 Từ ngày 1/10 - 15/10/2021

8. Địa chỉ đăng ký và gửi bài:

     Đăng ký và bài viết xin gửi về địa chỉ email: trampham.iesd@gmail.com hoặc linhmh.ihgeo@gmail.com
Các thông tin xin liên hệ trực tiếp: TS. Phạm Thị Trầm (Sđt: 0984845279), ThS. Mai Hải Linh (Sđt: 0986711014)
        Thông tin chi tiết  về Thể lệ gửi bài và Mẫu bài tóm tắt và toàn văn  xin tham khảo trên Website: http://ihgeo.vass.gov.vn/

        Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên và cán bộ quan tâm đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo khoa học.

 

 

VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN

VIỆN TRƯỞNG

 (Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

TS. TRẦN NGỌC NGOẠN