Thái độ của người dân vùng duyên hải Bắc Bộ đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên ven biển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản hiện nay (08/08/2023)

Việc khai thác và sử dụng tài nguyên, môi trường biền và hải đảo trong những năm qua đã được Đảng và Nhà nước chú trọng và đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW) nêu rõ quan điểm: “Phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển...”.

Khung chính sách chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ tiếp cận sinh thái xã hội (27/07/2023)

Hệ sinh thái xã hội được xem là hướng tiếp cận hiệu quả với tư duy về tính đặc thù lãnh thổ kết hợp với so sánh sự tương đồng và khác biệt với các lãnh thổ khác, được nhiều học giả áp dụng trong nghiên cứu lãnh thổ nhằm điều chỉnh các mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên. Vì thế, xác lập các tiêu chí dựa trên mối quan hệ tương hỗ mang tính chủ đạo của các đặc trưng sinh thái - xã hội lãnh thổ sẽ đảm bảo tính hệ thống, khoa học và thời đại trong thực hiện công tác phân vùng - công cụ quan trọng trong quản lý lãnh thổ.

Tác động của chính sách quản lý rừng đến mức sống dân cư nông thôn tỉnh Quảng Bình (17/12/2021)

Lâm nghiệp là ngành kinh tế đặc thù, có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội và môi trường sinh thái. Việc gia tăng giá trị từ rừng góp phần quan trọng cho tiến trình nâng cao mức sống dân cư. Nhận thức rõ vai trò, xu thế của phát triển lâm nghiệp, Việt Nam đã sớm ban hành các văn bản hướng dẫn huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia quản lý bảo vệ phát triển rừng gắn với sinh kế bền vững và an ninh môi trường quốc gia; đồng thời lồng ghép cam kết quốc tế để từng bước hội nhập với nền lâm nghiệp thế giới.

Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đồng bằng sông Hồng (05/12/2021)

Đất ngập nước (ĐNN) là một hệ sinh thái phong phú, đóng góp nhiều giá trị và là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong những năm gần đây các hoạt động phát triển kinh tế xã hội đã gây ra những tác động và ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng và bảo tồn ĐNN. Hiện nay, trong bối cảnh các hoạt động phát triển kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, các vùng ĐNN đang chịu sức ép rất lớn bởi quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cũng như các tác động của biến đổi khí hậu

Chính sách an ninh và phòng thủ chung của liên minh Châu Âu (2007 – 2019) (02/03/2021)

Trong lịch sử chính trị thế giới hiện đại, Liên minh châu Âu (EU) được xem là một thể chế đa quốc gia hoàn thiện nhất, điển hình cho cơ chế hợp tác khu vực với thiết chế thị trường chung, đồng tiền chung và các chính sách thương mại chung, EU được xem là một trụ cột của nền kinh tế thế giới.

Kiến tạo chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (15/12/2020)

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn và phì nhiêu bậc nhất Đông Nam Á và thế giới. Đây là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thủy hải sản, trái cây nhiệt đới lớn nhất của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là vùng đất đa tôn giáo, đa dân tộc với nhiều nét văn hóa đặc sắc, có vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng

Nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Lâm Đồng (26/10/2020)

Việt Nam đã và đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan như mực nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán, lũ lụt, bão, giông, lốc xoáy ... Không chỉ có tác động đến môi trường, biến đổi khí hậu còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp không những chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu mà còn là ngành gây phát thải khí nhà kính- nguyên nhân thúc đẩy biến đổi khí hậu