.... 04/05/2017

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ NHÂN VĂN

Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN 2354 – 0648) 

TỔNG BIÊN TẬP

TRẦN NGỌC NGOẠN

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

NGUYỄN SONG TÙNG

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

1.

TS. Trần Ngọc Ngoạn

Chủ tịch hội đồng

2.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh

Ủy viên

3.

GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

Ủy viên

4.

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải

Ủy viên

5.

GS. TS. Trương Quang Hải

Ủy viên

6.

PGS. TS. Bùi Quang Tuấn

Ủy viên

7.

PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng

Ủy viên

8.

PGS.TS Đặng Minh Đức

Ủy viên

9.

TS. Nguyễn Song Tùng

Ủy viên

10

TS. Trần Thị Tuyết

Ủy viên

11

TS. Phạm Thị Trầm

Ủy viên

Tòa soạn Tạp chí

Phòng 707, Tòa nhà số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (844)62730441 - 4601

Fax: (844) 62730480

Web: www.ihgeo.vass.gov.vn

www.vjol.info/index.php/DL

Email: ihgeo@vass.gov.vn

newsroom.ihgeo@gmail.com