GIỚI THIỆU TẠP CHÍ 07/05/2021

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

1. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn là cơ quan ngôn luận của Viện Địa lí nhân văn, là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến những tiến bộ và các kết quả nghiên cứu trong khoa học địa lí nhân văn, khoa học môi trường và phát triển bền vững ở trong nước và quốc tế. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

2. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn có Tổng biên tập và 01 Phó Tổng biên tập. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm về mọi mặt hoạt động của Tạp chí.

Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập do Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm.

3. Tạp chí có Hội đồng biên tập gồm các nhà khoa học, các chuyên gia ở trong nước và nước ngoài do Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng biên tập.

4. Tạp chí có Phòng Biên tập - Trị sự.

Phòng Biên tập- Trị sự thực hiện chức năng tư vấn, tham mưu, giúp Lãnh đạo Tạp chí về các hoạt động của tạp chí và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Tham mưu, giúp Tổng biên tập trong việc biên tập, công bố những công trình khoa học của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Địa lý nhân văn đảm bảo đúng tôn chỉ và mục đích của tạp chí. Đảm bảo nguyên tắc, quy trình kỹ thuật biên tập báo chí; chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực báo chí và xuất bản.

b) Tổ chức các hoạt động tiếp nhận, xử lý và bảo quản bản thảo, hình ảnh từ tác giả; trình Tổng biên tập duyệt bản thảo theo mỗi số phát hành; ký kết hợp đồng in ấn, kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo nội dung và yêu cầu kỹ thuật in ấn, xuất bản; đảm bảo chất lượng, tiến độ của kế hoạch xuất bản, tổ chức phát hành tạp chí đúng định kỳ.

c) Xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học báo chí góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng của Tạp chí.

d) Tham mưu, giúp việc Tổng biên tập dự thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và cơ quan quản lý cấp trên.

đ) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công cụ làm việc được giao; phối hợp với kế toán của đơn vị quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và quy định của Viện Hàn lâm.

e) Tham gia công tác quản trị trang thông tin của Viện Địa lí nhân văn.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng và Tổng biên tập.