Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ VII (2015-2020)

03/10/2015

   Sáng ngày 25/09/2015, tại Hội trường tầng 2, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII (2015-2020).

   Tham dự Đại hội, về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Viện Hàn lâm; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Viện Hàn lâm; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm và các Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm trong các năm 2010-2014. Về phía đại biểu tham dự có TS. Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và một số đại biểu là cán bộ phụ trách công tác Thi đua-Khen thưởng của các đơn vị bạn.

   Báo cáo công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã đánh giá toàn diện công tác thi đua - khen thưởng thời gian qua tại Viện Hàn lâm, những kết quả đã đạt được và một số mặt còn hạn chế. Giáo sư Phó Chủ tịch nhấn mạnh việc đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua hiện nay của Viện Hàn lâm, đặc biệt là việc thực hiện đồng bộ cả 4 khâu từ phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết đến nhân rộng điển hình.

   Bên cạnh đó, GS.TS. Võ Khánh Vinh cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác thi đua - khen thưởng tại Viện Hàn lâm như việc hành chính hóa công tác thi đua - khen thưởng, việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách thi đua - khen thưởng còn nhiều hạn chế do cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng ở các đơn vị phần lớn được bố trí kiêm nhiệm.

   Các giải pháp chủ yếu được xác định là phát huy hơn nữa vai trò của thủ trưởng đơn vị để đổi mới nội dung công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tình hình mới như tổ chức tuyên truyền và quán triệt nghiêm túc pháp luật về công tác thi đua - khen thưởng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo cũng như toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng; Đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện và nhân điển hình tiên tiến;  có hình thức cụ thể và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, ưu tiên những điển hình tiên tiến trực tiếp công tác ở các đơn vị trực thuộc hoặc có thành tích nổi bật khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mới phát sinh, chú trọng các nhà khoa học trẻ…

   Phát biểu chỉ đạo Đại hội và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá cao công tác này và khẳng định, công tác thi đua - khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị. Thi đua và khen thưởng đã thực sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo. Tuy nhiên, để hoạt động này đạt được kết quả tốt hơn, GS.TS  Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác thi đua - khen thưởng phải gắn liền với mọi hoạt động của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Viện Hàn lâm thành cơ quan ngang tầm trong khu vực và quốc tế. Trong các nghiên cứu liên ngành, đa ngành, các đơn vị phải bám sát nhiệm vụ của mình để thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn chính sách, thể hiện rõ vai trò là cơ quan nghiên cứu đầu ngành về khoa học xã hội.

   Từ đó, Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm chỉ rõ những nhiệm vụ mà công tác thi đua - khen thưởng cần thực hiện trong thời gian tới: 1. Phát động các nhà khoa học, cán bộ viết bài đóng góp vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng về các vấn đề văn hóa, kinh tế, xã hội, an ninh, môi trường…; 2. Xây dựng cơ quan theo tinh thần Nghị quyết 20 của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Quy hoạch định hướng chiến lược phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 3. Công tác khen thưởng cần chú trọng tôn vinh người lao động, người lao động được quan tâm đúng mức cả về vật chất và tinh thần, cán bộ được khen thưởng phải có thành tích cao hơn rất nhiều so với người lao động; 4. Các hoạt động phong trào cần được thống nhất về một đầu mối.

   Nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm lần thứ VII , 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ;18 tập thể và 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm, trong đó có tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Xã hội học. 

Vân Anh