Đề tài cấp Nhà nước: Dân số và di dân trong phát triển bền vững tây nguyên

12/07/2015

Cơ quan chủ trì: Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

Thư ký đề tài:  TS. Nguyễn Đức Vinh

Thời gian thực hiện: 01/2013 - 12/2014

Mục tiêu tổng quát

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp khả thi, các kiến nghị cụ thể về cơ chế, chính sách nhằm phát triển dân số hợp lý và ổn định các luồng di dân ở Tây Nguyên, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững ở khu vực này giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030.

Mục tiêu cụ thể

·  Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề dân số và di dân Tây Nguyên.

·  Làm rõ thực trạng phát triển dân số, tình hình di dân và các yếu tố tác động ở các nhóm dân cư (dân tộc tại chỗ, dân tộc Kinh, dân tộc thiểu số đến sau).

·  Phân tích đánh giá các chính sách dân số và di dân ở Tây Nguyên trong 25 năm Đổi mới.

·  Dự báo xu hướng tăng tự nhiên và tăng cơ học dân số Tây Nguyên trong mối liên hệ với phát triển bền vững.

·  Đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp về dân số và di dân nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030.

Sản phẩm chính của đề tài

·  Báo cáo tổng hợp đề tài: Phản ảnh đầy đủ mục tiêu và nội dung khoa học nêu trong thuyết minh đề tài, luận giải được cơ sở khoa học cho trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đối với vấn đề dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên.

·  Báo cáo tóm tắt đề tài. Phản ánh tóm tắt được những nội dung cơ bản của báo cáo tổng hợp.

·  Báo cáo kiến nghị của đề tài: Khuyến nghị một cách có cơ sở khoa học các quan điểm, định hướng, và giải pháp phù hợp, nhằm quản lý và phát huy hiệu quả vai trò của dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên.

·  Bộ cơ sở dữ liệu khảo sát tại 5 tỉnh Tây Nguyên.

·  Bản đồ dân số và di dân các tỉnh Tây Nguyên và của toàn khu vực.

·  Dự báo dân số các tỉnh Tây Nguyên và toàn khu vực đến năm 2040.

·  08 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong nước.

·  01 bản thảo sách tham khảo: Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên.

·  02 tham luận dự kiến được trình bày tại Hội nghị của Chương trình Tây Nguyên 3; Chủ đề dân số, di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên.

·  Đào tạo 01 nghiên cứu sinh xã hội học.

Viện Xã hội học