Hội thảo Pháp - Việt về Dân số và Phát triển

21/01/2015

Ngày 10 tháng 3 năm 2014 tại Hà Nội Viện Dân số và các vấn đề xã hội (IPSS) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trung tâm nghiên cứu dân số và xã hội (CERPOS) thuộc Đại học Paris Ouest Nanterre La Defense tổ chức

Hội thảo Mối quan hệ giữa dân số và phát triển bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI. Các nhà khoa học nghiên cứu về dân số và phát triển của Việt Nam và Pháp đã có nhiều tham luận về những vấn đề cấp bách liên quan đến dân số và phát triển ở Việt Nam và kinh nghiệm thế giới, như dân số và phát triển kinh tế, dân số và thị trường lao động và di cư, dân số và môi trường, và dân số và y tế và kế hoạch hóa gia đình.

capture

Đáng chú ý là tham luận về mối quan hệ giữa cơ cấu dân số vàng và các cơ hội cũng như thách thức trong phát triển kinh tế của GS. TS. Nguyễn Đình Cử, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lồng ghép chiều cạnh dân số vào các kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng nguồn lực con người, tận dụng cơ hội dân sốvàng, và sự cần thiết phải chuẩn bị đối mặt với giai đoạn dân số già hóa nhanh. GS. TS. Lê Du Phong có tham luận quan trọng về quan hệ dân số và phát triển trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. TS. Lưu Bích Ngọc có tham luận về di dân nội địa và phát triển bền vững. Thực trạng mối quan hệ giữa dân số và môi trường ở Việt Nam được PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh phân tích. Các vấn đề về mức sinh, sự mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh, và kế hoạch hóa gia đình được thảo luận trong các tham luận của PGS. TS. Nguyễn Thị Thiềng, TS. Trần Hoa Mai, TS. Nguyễn Quốc Anh. Các nhà nghiên cứu Pháp cũng chia sẻ nhiều thông tin về chủ đề dân số và phát triển bền vững trên thế giới như thể hiện trong các tham luận của GS. TS. Maria Cosio, TS. Xavier Oudin, TS. Myriam De Loenzien, TS. Christophe Guilmoto, và ThS. Laura Rahm. Các nhà nghiên cứu Pháp nhấn mạnh chiều cạnh đô thị hóa, giới, và kinh nghiệm quá độ dân số ở các nước trên thế giới.

VML