Danh sách Ban Lãnh đạo Hội Xã hội học Việt Nam khóa I

31/01/2013
Chủ tịch Hội: Trịnh Duy Luân
Chủ tịch Hội: Trịnh Duy Luân.
Các Phó Chủ tịch Hội: Chung Á (Kiêm Tổng thư ký); Đặng Cảnh Khanh; Nguyễn An Lịch (Thường trực); Trần Kim Xuyến. Danh sách ban thường vụ hội xã hội học việt nam khóa I: Chung Á, Trịnh Duy Luân; Tô Duy Hợp, Vũ Hào Quang, Đặng Cảnh Khanh, Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn An Lịch, Nguyễn Văn Thủ, Trần Thị Kim Xuyến.

Danh sách ban chấp hành hội xã hội học việt nam khóa I (Xếp theo thứ tự A,B,C)

T.T Họ và tên Năm sinh Học hàm, học vị Nơi công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)
1. Chung Á 1944 PGS.TS Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS
2. Bùi Phương Đình 1965 TS Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
3. Vũ Đạt 1952 TS Khoa Xã hội học, Đại học Công đoàn
4. Trần Xuân Bình
TS Đại học Khoa học Huế
5. Trịnh Hòa Bình 1954 TS Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
6. Bùi Thế Cường 1952 PGS.TS Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
7. Phạm Xuân Hảo 1952 PGS.TS Học viện Chính trị Quân sự, Bộ Quốc phòng
8. Khuất Thu Hồng 1960 TS Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội
9. Lê Ngọc Hùng
PGS.TS Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
10. Tô Duy Hợp 1942 GS.TS Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
11. Nguyễn Thị Kim Hoa 1963 TS Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội
12. Phạm Đình Huỳnh 1949 TS Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực IV
13. Vũ Tuấn Huy 1953 PGS.TS Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
14. Đặng Cảnh Khanh 1947 GS.TS Viện Nghiên cứu Thanh niên
15. Vũ Mạnh Lợi 1957 PGS.TS Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
16. Nguyễn An Lịch 1938 PGS.TS Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội
17. Trịnh Duy Luân 1950 GS.TS Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
18. Nguyễn Hữu Minh 1957 PGS.TS Viện Gia đình và Giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
19. Lưu Hồng Minh 1957 TS Học viện Báo chí tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
20. Mai Quỳnh Nam 1952 PGS.TS Ban Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
21. Vũ Hào Quang 1954 PGS.TS. Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội
22. Phạm Văn Quyết 1955 TS. Phòng đào tạo, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội
23. Phạm Bích San 1954 PGS.TS Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
24. Nguyễn Đình Tấn 1952 GS.TS Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
25. Bùi Đình Thanh 1924 PGS Viện Khoa học xã hội Việt Nam
26. Nguyễn Văn Thủ 1949 PGS.TS Văn phòng Chính phủ
27. Trần Thị Kim Xuyến 1954 PGS.TS Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh