Đại hội đại biểu Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ nhất

31/01/2013
Ngày 7 - 8 tháng 12 năm 2006, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ nhất

Ngày 7 - 8 tháng 12 năm 2006, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ nhất.

Tham gia Đại hội đầu tiên này, có Giáo sư Phạm Tất Dong - Trưởng ban Ban vận động thành lập Hội Xã hội học Việt Nam; đại diện Bộ Khoa học - Công nghệ; Bộ Nội vụ; Ban Khoa giáo Trung ương; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;... Giáo sư Xã hội học Bỉ Francois Houtart, một nhà Xã hội đã nhiệt tình giúp đỡ Xã hội học Việt Nam trong suốt 30 năm và đã có nhiều công trình nghiên cứu Xã hội học Nông thôn Việt Nam; Giáo sư Ema Porio, đại diện của Hội Xã hội học Quốc tế (ISA); và sự có mặt 124 đại biểu thuộc các thế hệ những người làm Xã hội học, từ nhiều ngành công tác, từ ba miền của đất nước, những người trong 30 năm qua, đã cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng ngành Xã hội học Việt Nam.Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, PGS.TS Nguyễn An Lịch đã giới thiệu đại biểu, chương trình làm việc. GS.TS Trịnh Duy Luân trình bày Báo cáo của Ban vận động thành lập Hội Xã hội học Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ nhất.PGS.TS Nguyễn Văn Thủ đã trình bày Báo cáo quá trình xây dựng và nội dung Dự thảo Điều lệ Hội Xã hội học Việt Nam, nêu rõ quá trình Ban vận động xây dựng Dự thảo Điều lệ, sự giúp đỡ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và của các cơ quan khác trong quá trình này.Đại hội đã sôi nổi thảo luận và đóng góp những ý kiến xác thực vào bản Dự thảo Điều lệ của Hội. Hơn 30 ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý đã tập trung phân tích, bổ sung từ câu chữ đến những vấn đề then chốt của Điều lệ. Đại hội đã được nghe những ý kiến của Ông Đỗ Xuân Hà - Chuyên viên của Bộ Nội vụ, đã có nhiều đóng góp cho Ban vận động thành lập Hội Xã hội học trong việc xây dựng Dự thảo Điều lệ - giải thích thêm về các vấn đề có nhiều ý kiến đề cập tới như: tiêu chuẩn hội viên, việc Hội ra nhập hội quốc tế, vấn đề lập văn phòng các Chi hội, vấn đề tài chính và giải thể... Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, GS.TS Trịnh Duy Luân trình bày các quy trình bầu cử, bầu Ban Chấp hành Trung ương đầu tiên của Hội Xã hội học Việt Nam. GS.TS Trịnh Duy Luân cũng thay mặt Đại hội, bày tỏ lời cám ơn chân thành với Giáo sư Phạm Tất Dong - Trưởng ban Ban vận động thành lập Hội Xã hội học Việt Nam, về những đóng góp của Giáo sư Phạm Tất Dong trong suốt 4 năm điều hành hoạt động của Ban vận động. Vì bận nhiều công việc khác, Giáo sư Phạm Tất Dong không tham gia ứng cử Ban Chấp hành Trung ương đầu tiên của Hội Xã hội học Việt Nam. Với sự tín nhiệm và nhất trí cao, Đại hội đã bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Xã hội học Việt Nam Khóa I. Ban Chấp hành Hội Xã hội học Việt Nam Khóa I đã bầu 9 đại biểu vào Ban Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam; bầu Ban Lãnh đạo Hội do GS.TS Trịnh Duy Luân - Viện trưởng Viện Xã hội học - làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Xã hội học Việt Nam và 4 Phó Chủ tịch Hội.

Tạp chí Xã hội học xin trân trọng giới thiệu Báo cáo của Ban vận động thành lập Hội Xã hội học Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ nhất; Quyết định cho phép thành lập Hội Xã hội học Việt Nam, số 1310/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Danh sách: Ban Lãnh đạo Hội, Ban Thường vụ Hội, Ban Chấp hành Hội Xã hội học Việt Nam Khóa I.

(Nguồn: Tạp chí Xã hội học, số 1/2007)