Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng nghiên cứu khoa học, ứng dụng nghiên cứu khoa học 25/08/2021

1. Phòng Địa lí Kinh tế và Chính trị

        a) Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về địa lí kinh tế và địa lí chính trị ở Việt Nam và trên thế giới.

        b) Cung cấp cơ sở lí luận và thực tiễn về phân bố sản xuất, tổ chức lãnh thổ kinh tế-xã hội làm cơ sở quy hoạch và tổ chức lãnh thổ ở Việt Nam; nghiên cứu các vấn đề về kinh tế biển, đảo; kinh tế tài nguyên và môi trường.

        c) Nghiên cứu tác động qua lại của các yếu tố địa lí tới hành vi chính trị của các quốc gia và quan hệ quốc tế; nghiên cứu những vấn đề địa lí chính trị cơ bản ở Việt Nam, khu vực và trên thế giới nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách tổ chức, quản lý lãnh thổ phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và an ninh quốc phòng.

        d) Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản trong nghiên cứu liên ngành về khoa học xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương; tổ chức hợp tác và tham gia xây dựng những công trình khoa học địa chí địa phương các cấp. 

        đ) Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, đề tài, dự án phát triển kinh tế-xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện trưởng.

        e) Tham gia các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo theo sự phân công của Viện trưởng.

        f) Tham gia các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo theo sự phân công của Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn.

        g) Quản lý nhân sự, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và Viện Địa lí nhân văn.

        h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

2. Phòng Địa lí Dân cư và Văn hóa

        a) Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về địa lí dân cư và địa lí văn hóa ở Việt Nam và trên thế giới.

        b) Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá sự phân bố và hoạt động của dân cư theo tiếp cận khoa học địa lí, tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực: các đặc trưng chung về nhân khẩu học, chính sách phân bố dân cư; cấu trúc và phân bố dân cư; quần cư và các loại hình quần cư; phân bố và sử dụng nguồn lao động; đô thị hóa; di dân, sinh kế và mức sống dân cư.

        c) Nghiên cứu các yếu tố, đặc trưng văn hóa trong mối quan hệ tác động qua lại với môi trường địa lí; nghiên cứu xây dựng hệ tiêu chí, xác định vùng văn hóa và phân vùng văn hóa; nghiên cứu quá trình tiếp biến văn hóa và hội nhập văn hóa của cư dân di cư đến các vùng có điều kiện địa lí tự nhiên mới; nghiên cứu các cảnh quan văn hóa phục vụ phát triển bền vững các vùng lãnh thổ và cả nước; nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố địa lí tới an sinh xã hội, tới phúc lợi xã hội và các vấn đề xẫ hội (vấn đề vô gia cư, vấn đề đói nghèo, bất bình đẳng) theo các vùng địa lí.

        d) Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản trong nghiên cứu liên ngành về khoa học xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương; tổ chức hợp tác và tham gia xây dựng những công trình khoa học địa chí địa phương các cấp.

        đ) Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, đề tài, dự án phát triển kinh tế-xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện trưởng.

        e) Tham gia các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo theo sự phân công của Viện trưởng.

        g) Quản lý nhân sự, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và Viện Địa lí nhân văn.

        h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

3. Phòng Địa lí Sinh thái và Môi trường

        a) Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về địa lí sinh thái và môi trường ở Việt Nam và trên thế giới dưới góc độ khoa học xã hội;

        b) Nghiên cứu các vấn đề về môi trường tương tác giữa con người và môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên; bảo vệ môi trường (phòng ngừa, hạn chế tác động môi trường do hoạt động của con người, ứng phó, khắc phục suy thoái, cải thiện chất lượng môi trường), ứng phó với biến đổi khí hậu dưới góc độ khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách, các giải pháp quản lý môi trường hợp lý..

        c) Tham gia tư vấn, thẩm định, đánh giá tác động môi trường các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển, xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu .

        d) Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản trong nghiên cứu liên ngành về khoa học xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương; tổ chức hợp tác và tham gia xây dựng những công trình khoa học địa chí địa phương các cấp.

        đ) Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, đề tài, dự án phát triển kinh tế-xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện trưởng.

        e) Tham gia các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo theo sự phân công của Viện trưởng.

        g) Quản lý nhân sự, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và Viện Địa lí nhân văn.

        h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

4. Phòng Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lí (GIS)

        a) Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng bản đồ, viễn thám và GIS trong nghiên cứu khoa học xã hội.

        b) Thực hiện các hợp phần liên quan đến bản đồ, viễn thám và GIS theo yêu cầu của Viện Địa lí nhân văn; tham gia xây dựng Atlat các địa phương và toàn quốc, khu vực và thế giới.

        c) Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng và địa phương; hợp tác nghiên cứu và thực hiện các đề tài, dự án sử dụng công nghệ bản đồ, viễn thám và GIS.

         d) Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản trong nghiên cứu liên ngành về khoa học xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương; tổ chức hợp tác và tham gia xây dựng những công trình khoa học địa chí địa phương các cấp.

        đ) Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, đề tài, dự án phát triển kinh tế-xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện trưởng.

        e) Tham gia các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo theo sự phân công của Viện trưởng.

        g) Quản lý nhân sự, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và Viện Địa lí nhân văn.

        h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.


Các tin cũ hơn.............................