CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN 01/03/2017

 Vị trí và chức năng

       

        1. Viện Địa lí nhân văn là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về khoa học địa lí nhân văn; về khoa học môi trường và phát triển bền vững dưới góc độ khoa học xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách nhằm mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường, an ninh quốc phòng; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững.

        2. Viện Địa lí nhân văn có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

        3. Viện Địa lí nhân văn có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Human Geography, viết tắt:  IHGeo.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

   

        1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 5 năm, hàng năm về phát triển Viện Địa lí nhân văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

        2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa lí nhân văn: địa lí kinh tế và chính trị, địa lí dân cư, địa lí văn hóa, địa lí sinh thái và môi trường; những vấn đề môi trường và phát triển bền vững, sinh thái nhân văn và những khía cạnh khoa học xã hội trong ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin địa lí (GIS) và bản đồ trong nghiên cứu khoa học xã hội phục vụ mục tiêu phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương; xây dựng địa chí địa phương.

        3. Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản trong nghiên cứu liên ngành về khoa học xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa lí nhân văn, về môi trường và phát triển bền vững phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước, ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương.

        4. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

        5. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; tham gia đào tạo đại học, sau đại học phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Địa lí nhân văn.

        6. Tư vấn, chuyển giao và ứng dụng khoa học địa lí nhân văn, khoa học môi trường và phát triển bền vững theo yêu cầu của các Bộ, ngành và địa phương.

        7. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và liên kết đào tạo về khoa học địa lí nhân văn, môi trường và phát triển bền vững với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học; tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

        8. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện Địa lí nhân văn; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học địa lí nhân văn.

        9. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài chính, tài sản của Viện Địa lí nhân văn theo quy định của Nhà nước và theo sự  phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

        10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.