Phê phán luận điệu xuyên tạc chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài (14/03/2023)

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nỗ lực cao nhất nhằm tạo việc làm cho người lao động ở trong nước, Đảng và Nhà nước ta đưa ra chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người lao động Việt Nam có cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài làm việc một cách hợp pháp.

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (13/03/2023)

Khát vọng độc lập, tự cường dân tộc và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Để thực hiện khát vọng cao cả đó, Người chỉ rõ,phải dựa vào dân, tập hợp lực lượng đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh vô cùng, vô tận của nhân dân. Trong công cuộc đổi mới đất nước, kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân để xây dựng đất nước độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc có ý nghĩa cấp thiết.

Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo (28/02/2023)

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời năm 1945, Đảng, Nhà nước ta đã chủ trương kết hợp củng cố quốc phòng với xây dựng hậu phương vững chắc; luôn quan tâm đến công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Người nêu rõ: “Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu tốt. Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”. Đặc biệt, Người cho rằng: “Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không?... Nếu mình không lo bảo vệ miền biển, thì đánh cá, làm muối cũng không yên. Cho nên một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là phải bảo vệ bờ biển. Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc”...

Sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng: Phòng ngừa từ xa, từ sớm (23/02/2023)

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa xuất bản. Đông đảo bạn đọc tiếp tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cho rằng vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về làm trong sạch bộ máy – giá trị hiện tại (13/02/2023)

Làm trong sạch bộ máy là mối bận tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt một phần tư thế kỷ. Tư tưởng đó của Người vẫn nguyên giá trị đến ngày nay. Những chỉ dẫn luôn mang tính thời sự Hồ Chí Minh chỉ rõ Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài, mà phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Đảng có vững cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Vì vậy, bộ máy của Đảng phải trong sạch, vững mạnh. Trước hết Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt. Cán bộ, đảng viên phải hiểu biết lý luận cách mạng, lý luận phải gắn liền với thực tiễn.

Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (01/02/2023)

Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, phản ánh đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển Tây Nam Tổ quốc (20/01/2023)

(TG) - Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của biển, đảo và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với chăm lo phát triển kinh tế biển, tỉnh Kiên Giang luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.