Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Việc làm bền vững gắn với phát triển năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận” 29/09/2022

   Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-ĐLNV ngày 21/9/2022 của Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ, chiều ngày 28 tháng 9 năm 2022, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Việc làm bền vững gắn với phát triển năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận” do TS. Trần Thị Tuyết làm chủ nhiệm, Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Năng lượng tái tạo (NLTT) là năng lượng được phát sinh từ quá trình tự nhiên và tự tái tạo liên tục. Phát triển NLTT được xem là một trong những giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa các-bon trong dài hạn. Ninh Thuận có nhiều lợi thế tự nhiên về phát triển NLTT với nguồn năng lượng gió, năng lượng mặt trời lớn nhất cả nước. NLTT đang trở thành một nguồn lực quan trọng, giải pháp đột phá trong định hướng phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả, phát huy tối ưu các giá trị tài nguyên, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hiện thực hóa mục tiêu đạt 15 - 20% trong tổng nguồn cung năng lượng vào năm 2030 và 25 - 30% vào năm 2045. Cùng với quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào phát triển NLTT đã mở ra cơ hội cho các ngành khác cùng phát triển; trong đó, có cơ hội việc làm, chuyển đổi việc làm. Tuy nhiên, đây là một ngành mới, việc phát triển “nóng” đã kéo theo nhiều bất cập, trong đó có vấn đề định hướng hiệu quả việc làm, đảm bảo tính chủ động của ngành vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là ảnh hưởng đến việc làm của người dân do bị thu hồi đất phục vụ phát triển các dự án. Do đó cần phải có những nghiên cứu mang tính tổng thể, nhưng đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào được thực hiện ở nước ta về vấn đề nêu trên.

        Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Phân tích thực trạng việc làm bền vững (VLBV) gắn với phát triển NLTT; từ đó, đề xuất các giải pháp định hướng, thúc đẩy việc làm bền vững gắn với phát triển NLTT ở Ninh Thuận.

        Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu, đề tài đã sử dụng 02 cách tiếp cận nghiên cứu, gồm: Tiếp cận hệ thống và tổng hợp nhằm nghiên cứu mối quan tương hỗ giữa các yếu tố tạo tiềm năng ngành NLTT, yếu tố tạo việc làm, việc làm bền vững với các yêu cầu đáp ứng phát triển lãnh thổ; tiếp cận liên ngành nhằm nhìn nhận vấn đề theo nhiều hướng khác nhau, qua đó có thể tiếp cận đối tượng nghiên cứu một cách thấu đáo, xây dựng những cách can thiệp có hiệu quả phù hợp với lãnh thổ.

        Đề tài sử dụng 04 phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tổng hợp và phân tích tư liệu, phương pháp điều tra thực địa, phương pháp điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia.

        Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã làm rõ được một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến VLBV gắn với phát triển NLTT như: NLTT, VLBV, VLBV gắn với NLTT cũng như một số yếu tố ảnh hưởng đến VLBV gắn với NLTT. Đồng thời, qua khảo sát thực tế tại Ninh Thuận cho thấy: Ninh Thuận có nhiều tiềm năng phát triển NLTT, kết hợp với vận dụng hiệu quả các chính sách ưu đãi của Nhà nước, NLTT đã trở thành một trong những ngành đột phá quan trọng để thúc đẩy phát triển KTXH. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Ninh Thuận chưa tận dụng tốt các cơ hội do ngành mang lại, đặc biệt, vấn đề việc làm mà nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nguồn lực KTXH còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào hỗ trợ từ Trung ương nên nhiều chiến lược, chính sách chưa thực hiện đồng bộ. Điển hình các chương trình đào tạo, giáo dục nghề chưa thu hút được người dân tham gia, chưa tận dụng tốt kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi và tìm kiếm việc làm của các hộ bị ảnh hưởng của dự án, nên chưa nâng cao được trình độ, kỹ năng cho người lao động.

        Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng việc làm bền vững gắn với phát triển NLTT ở Ninh Thuận, đề tài đã đề xuất một số nhóm giải pháp để thúc đẩy VLBV gắn với phát triển NLTT ở tỉnh Ninh Thuận.

        Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài; các sản phẩm và nội dung báo cáo của đề tài cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về mục tiêu và nội dung theo hợp đồng đã kí với Viện Hàn lâm. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số điểm để được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Đỗ Thị Duyên

 


Các tin cũ hơn.............................