Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Khái thác tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc” 23/11/2020

   Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ, sáng ngày 23 tháng 11 năm 2020, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Khai thác tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắcdo ThS. NCVC. Đinh Trọng Thu làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

 

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Tây Bắc là vùng núi cao, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa đa dạng. Sự khác biệt và nổi bật dễ nhận thấy nhất của vùng này là sự hội tụ của các yếu tố thiên nhiên - văn hóa - lịch sử. Đây là những lợi thế, tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch. Tuy nhiên trên thực tế, so với lợi thế vốn có về tài nguyên văn hóa phong phú và đa dạng, sự phát triển du lịch trên địa bàn này chưa tương xứng với tiềm năng, thực tiễn khai thác còn nhiều bất cập. Tình trạng thương mại hóa, lai căng hóa trong các hoạt động du lịch văn hóa làm ảnh hưởng đến các giá trị của văn hóa truyền thống. Điều này đặt ra yêu cầu cần xem xét một cách tổng thể và toàn diện tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững tại các vùng Tây Bắc nhằm khai thác tối đa và hiệu quả lợi thế của nguồn lực này phục vụ các mục tiêu phát triển của địa phương trong khi vẫn bảo tồn được các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

        Đề tài đã sử dụng cách tiếp cận tổng hợp, tiếp cận phát triển bền vững và tiếp cận chính sách thể chế để xem xét việc khai thác tài nguyên văn hóa vùng Tây Bắc để phục vụ phát triển du lịch bền vững . Bên cạnh đó, đề tài đã sử dụng các phương pháp, bao gồm:thu thập và xử lý tài liệu, khảo sát thực địa, điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia. Phỏng vấn 200 phiếu điều tra để thu thập thông tin trên 4 khách thể là các nhà quản lý du lịch, đại diện các công ty lữ hành, người dân bản địa và khách du lịch.

        Trên cơ sở phân tích thực trạng khai thác các tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn vùng Tây Bắc, đề tài đã chỉ ra một số ưu nhược điểm của quá trình khai thác tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc. Từ đó đưa ra một số nhóm giải pháp để khai thác có hiệu quả tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc như: giải pháp về tăng cường liên kết vùng trong phát triển du lịch Tây Bắc; nhóm các giải pháp về khoa học công nghệ...

        Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đề tài và nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Các sản phẩm và nội dung các báo cáo của đề tài về cơ bản đã đáp ứng mục tiêu, nội dung trong hợp đồng nghiên cứu đã ký với Viện Hàn lâm. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá Đạt yêu cầu và đề nghị chỉnh sửa để được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

        Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý du lịch có những kế hoạch phát triển du lịch bền vững ở vùng Tây Bắc và là tài liệu tham khảo bổ ích đối với những độc giả quan tâm đến vấn đề này./.

Nguyễn Thị Hòa

 


Các tin cũ hơn.............................