Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Tác động của chính sách quản lý rừng đến mức sống dân cư nông thôn tỉnh Quảng Bình” 24/10/2020

   Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn V/v thành lập Hội đồng cấp cơ sở nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ, sáng ngày 24 tháng 10 năm 2020, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Tác động của chính sách quản lý rừng đến mức sống dân cư nông thôn tỉnh Quảng Bình do TS. Trần Thị Tuyết làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

        Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, thuận lợi trong phát triển rừng với diện tích chiếm gần 80% diện tích toàn lãnh thổ (650 nghìn ha), độ che phủ 67,5%; lâm nghiệp đã mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho người dân ở các vùng đồi núi; giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản có xu hướng tăng, năm 2019 tăng trên 16%, trong đó sản lượng gỗ tăng 19% trong bối cảnh đóng cửa rừng tự nhiên. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách quản lý rừng, nhất là chính sách giao đất giao rừng đã đạt được nhiều thảnh tựu quan trọng, diện tích rừng trồng tăng mạnh, diện tích rừng thuộc sở hữu của các chủ thể là hộ gia đình, cá nhân tăng nhanh; sinh kế dựa vào rừng đã bước đầu ổn định, phát triển; thu nhập và mức sống của dân cư đang dần ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi chính sách ở tỉnh Quảng Bình còn bộc lộ một số hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả của chính sách giao đất, giao rừng.

        Đề tài dựa trên quan điểm khoa học địa lý trên cơ sở tiếp cận hệ thống và tổng hợp lãnh thổ, tiếp cận nghiên cứu liên ngành và tiếp cận quản lý với các phương pháp nghiên cứu chính: phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu, phương pháp điều tra thực địa, phương pháp điều tra bảng hỏi và phương pháp chuyên gia; thông qua những nguồn tài liệu, tư liệu được tham khảo, đề tài đã tiến hành lựa chọn và phân loại các thông tin liên quan đến mục tiêu của đề tài, đảm bảo được tính kế thừa, tính khách quan, tính chính xác và tính hệ thống.

        Lâm nghiệp là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế an sinh xã hội và môi trường sinh thái; liên quan trực tiếp đến đời sống của trên 25 triệu người. Việc gia tăng giá trị từ rừng góp phần quan trọng cho tiến trình nâng cao mức sống dân cư, nhất là dân cư sống phụ thuộc và rừng, đất lâm nghiệp. Nhận thức rõ vai trò của phát triển lâm nghiệp, Việt Nam đã sớm ban hành các văn bản pháp luật quản lý bảo vệ phát triển rừng gắn với sinh kế bền vững, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức, cần thiết phải có những giải pháp mang tính đồng bộ và khả thi hơn.

        Dựa vào luận cứ khoa học mà đề tài xây dựng và trên cơ sở đánh giá tác động của chính sách quản lý rừng đến mức sống dân cư nông thôn tỉnh Quảng Bình; đề tài đã đề xuất các giải pháp tăng cường việc thực hiện chính sách quản lý rừng nhằm nâng cao mức sống dân cư nông thôn trên địa bàn nghiên cứu.

        Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đề tài; các sản phẩm và nội dung các báo cáo của đề tài đã đáp ứng yêu cầu về mục tiêu và nội dung được xác định trong hợp đồng nghiên cứu đã ký với Viện Hàn lâm. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

        Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý có những kế hoạch phát triển hợp lý, tiến đến quản lý có hiệu quả tài nguyên rừng gắn với nâng cao mức sống dân cư nông thôn tỉnh Quảng Bình.

Lê Thu Quỳnh

 


Các tin cũ hơn.............................