Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài/nhiệm vụ cấp Bộ “Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ” 30/11/2016

 

 

 

 

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ do ThS.NCVC Đinh Trọng Thu làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì đề tài.

Mục tiêu của đề tài là bảo tồn và phát triển các làng nghề gắn với quá trình xây dựng Nông thôn mới ở Nam Bộ. Với các nhiệm vụ cụ thể là: (1) Luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn về làng nghề, về xây dựng nông thôn mới; (2) Đánh giá các nguồn lực ảnh hưởng đến sự phát triển của các làng nghề ở các tỉnh Nam Bộ; (3) Phân tích thực trạng phát triển của các làng nghề, đánh giá tác động của làng nghề đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn và quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Nam Bộ; (4) Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm bảo tồn và phát triển có hiệu quả các làng nghề ở các tỉnh Nam Bộ.

Theo đó, nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm ba phần:

(1) Phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Làng nghề theo định hướng xây dựng nông thôn mới là một hình thức phát triển mới, phù hợp với tiến trình vận động của xã hội nông thôn ở Việt Nam hiện nay. Việc lồng ghép phát triển làng nghề với chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ giúp cho các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường của nông thôn mới trở nên khả thi hơn, trong khi đó làng nghề cũng sẽ được phát triển đúng quy hoạch, yếu tố môi trường, công nghệ và nhân lực,… được đảm bảo. Trong đó nhấn mạnh đến việc bảo tồn đối với một số làng nghề có nguy cơ bị mai một, khả năng thích ứng đối với một số làng nghề phát triển kém và sự lan tỏa đối với các làng nghề phát triển mạnh.

(2) Phân tích thực trạng bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, làng nghề ở Nam Bộ giữ vai trò quan trọng, là một bộ phận thiết yếu trong cơ cấu kinh tế ở khu vực, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân ở khu vực. Tuy nhiên hiện nay để mở rộng và phát triển các làng nghề ở Nam Bộ đang gặp nhiều vướng mắc như về nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, việc đăng kí thương hiệu cho sản phẩm các làng nghề.

(3) Định hướng và đề xuất các giải pháp về bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ. Các định hướng đã được đưa ra như: 1/Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống (bao gồm: Khôi phục, bảo tồn các làng nghề truyền thống từ lâu đời đang có nguy cơ bị mai một, thất truyền; Với những làng nghề phát triển mạnh, có sự lan tỏa sang khu vực lân cận Với những làng nghề phát triển cầm chừng, không ổn định; Với các nghề thủ công truyền thống của các dân tộc thiểu số); 2/Phát triển làng  nghề gắn với du lịch; 3/Phát triển các làng nghề mới, phấn đấu thực hiện mỗi làng một nghề.

       Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá tốt và đang trong quá trình chính sửa hoàn thiện để nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm.

                                                                                     Nguyễn Thị Huyền Thu

Tài liệu đính kèmCác tin cũ hơn.............................