Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Bộ "Đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi Đông Bắc Việt Nam" 30/11/2016

Ngày 29/11/ 2016, tại phòng họp tầng 6 - Tòa nhà A - số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2015 - 2016: "Đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi Đông Bắc Việt Nam" do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì.

Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu các đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững cộng đồng ở vùng núi Đông Bắc.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ gồm có 3 phần:

  1. Tổng quan cơ sở lý luận về sinh thái nhân văn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong phần này, tác giả tập trung làm rõ khái niệm sinh thái nhân văn, biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu, mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sự thay đổi các đặc điểm sinh thái nhân văn. Đặc biệt, trên cơ sở xem xét mối liên hệ giữa các yếu tố trong hệ thống tự nhiên và xã hội, tác giả đã đề xuất khung lý luận xác định khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội. Trong khung lý luận này, tính dễ bị tổn thương là hàm tương quan giữa đối tượng tác động, cường độ và quy mô của rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.
  2. Đặc trưng sinh thái nhân văn và vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các dân tộc thiểu số (Tày, Dao, Hmong) ở vùng Đông Bắc có một số đặc trưng riêng trong đời sống sản xuất. Biến đổi khí hậu đã tác động đến điều kiện tự nhiên, hoạt động sản xuất cũng như đời sống người dân các dân tộc thiểu số. Vì vậy, họ đã có những kinh nghiệm để thích ứng với biến đổi khí hậu như thay đổi lịch nông vụ, sử dụng giống địa phương có khả năng chống chịu tốt hơn với sự biến đổi thời tiết ….
  3. Đề xuất các giải pháp phát huy các đặc trưng sinh thái nhân văn để thích ứng với biến đổi khí hậu. Dựa trên các quan điểm phát triển bền vững, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần phát triển bền vững cộng đồng khu vực miền núi Đông Bắc. Một số nhóm giải pháp đã được đưa ra như: 1/ Giải pháp phát huy tri thức bản địa; 2/ Giải pháp trong sản xuất nông nghiệp; 3/ Giải pháp và bảo vệ phát triển rừng; 4/ Giải pháp trong khai thác và bảo vệ nguồn nước; 5/ Xây dựng các mô hình cộng đồng thích ứng BĐKH; 6/ Truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực trách nhiệm tham gia của các cấp, của ngành, lĩnh vực, địa phương và cộng đồng; 7/ Giải pháp về thể chế, chính sách thích ứng BĐKH.

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, dữ liệu có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng và tin cậy. Nhiệm vụ đã được hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá là đạt yêu cầu.

Cao Thị Thanh Nga


Các tin cũ hơn.............................