Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài/nhiệm vụ cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển làng kinh tế sinh thái bền vững qua một số mô hình làng sinh thái ở nước ta hiện nay” 30/11/2016

Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2016, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển làng kinh tế sinh thái bền vững qua một số mô hình làng sinh thái ở nước ta hiện nay” do Ths. NCVC. Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì đề tài.

Theo quyết định số 101/QĐ-VĐLNV của Viện Địa lí nhân văn, Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm có: TS. Trần Ngọc Ngoạn, Viện Địa lí nhân văn - Chủ tịch hội đồng và các thành viên: GS.TS. Trương Quang Hải, Khoa Địa lý, Đại học Khoa học tự nhiên - Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Đình Long, Viện CS và Chiến lược PTNNNT - Phản biện 2; TS. Đào Hoàng Tuấn, Viện Địa lí nhân văn - Ủy viên; TS. Nguyễn Song Tùng, Viện Địa lí nhân văn - Ủy viên

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu cơ bản: (1) Làm rõ cơ sở lý luận của phát triển các làng kinh tế sinh thái và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực trong phát triển làng kinh tế sinh thái; (2) Phân tích thực trạng và rút ra các đặc trưng chung trong quá trình phát triển “làng” ở nước ta thời gian qua; (3) Đề xuất quan điểm, giải pháp cho sự phát triển các làng kinh tế sinh thái cho các vùng ở nước ta giai đoạn 2020 tầm nhìn 2030.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong báo cáo tổng hợp dài 164 trang, bao gồm 03 nội dung chính: (1) Cơ sở lý luận của phát triển làng kinh tế sinh thái; (2) Thực trạng phát triển làng kinh tế sinh thái ở nước ta thời gian qua; (3) Đề xuất quan điểm giải pháp phát triển bền vững các mô hình làng kinh tế sinh thái ở nước ta trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: Đã tổng quan và xác lập được cơ sở lý luận về phát triển làng kinh tế sinh thái, phân tích kinh nghiệm của một số nước trong khu vực về xây dựng làng kinh tế sinh thái và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Nghiên cứu và phân tích các mô hình làng kinh tế sinh thái ở 03 vùng sinh thái là vùng úng trũng đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển miền Trung và vùng trung du miền núi phía bắc, qua đó, đề tài đã đánh giá được kết quả, nguyên nhân thành công và hạn chế của các mô hình; Đề xuất được các quan điểm và giải pháp phát triển bền vững làng kinh tế sinh thái ở nước ta trong thời gian tới.

Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá đã bám sát mục tiêu, yêu cầu của hợp đồng đã ký kết; có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; thông tin dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, xác thực; có thể làm tư liệu tham khảo tốt cho các nghiên cứu về làng văn hóa nói chung và làng sinh thái nói riêng. Đề tài cũng đã nhận được nhiều nhận xét, góp ý từ các thành viên trong hội đồng để bổ sung và hoàn thiện trước khi tiến hành nghiệm thu chính thức. Kết thúc buổi nghiệm thu, đề tài được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu và đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Cẩm Tú


Các tin cũ hơn.............................