Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài/ nhiệm vụ cấp Bộ “Khai thác có hiệu quả tài nguyên năng lượng biển phục vụ CN hóa, hiện đại hóa: Tiềm năng, triển vọng, định hướng phát triển và giải pháp chính sách” 29/11/2016

Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2016, Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Phân tích, đánh giá và thành lập cơ sở dữ liệu về sự phân bố nguồn nhân lực của một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững” do TS.Bùi Quang Bình làm chủ nhiệm và Viện Địa lí nhân văn là cơ quan chủ trì đề tài.

Đề tài có mục tiêu tổng quát là Vận dụng lý thuyết về sự phân bố nguồn nhân lực của Việt Nam; phân tích và đánh giá sự phân bố nguồn nhân lực, thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ phân bố, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các ngành, lĩnh vực theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ chủ quyền Biển đảo Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng phân bố nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn nhân lực là một trong ba nguồn lực cần thiết để phát triển bền vững đất nước nói chung và khu vực hải đảo nói riêng. Ba nguồn lực đó là nguồn lực tài nguyên đất đai, nguồn lực con người và nguồn lực tài chính, trong đó nguồn lực tài nguyên đất đai và nguồn lực con người được đánh giá như là các yếu tố nội sinh của một quốc gia. Về cơ bản, nguồn nhân lực phục vụ phát triển các vùng biển, đảo có chất lượng chưa cao, kỹ năng nghề nghiệp còn thấp, thiếu kinh nghiệm thực tế, khả năng cạnh tranh thấp, chưa sẵn sàng cho hội nhập quốc tế và dễ bị tổn thương trước những biến động về kinh tế và môi trường. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp trở lên còn thấp và có xu hướng giảm dần. Lao động phổ thông và lao động có chứng chỉ nghề sơ cấp chưa cao. Điều này thể hiện sự mất cân đối rõ rệt. Sự phân bố nguồn nhân lực không đồng đều trong bối cảnh của Biển Đông hiện nay, bên cạnh tiếp tục kiềm chế và giảm tỷ lệ tăng dân số ven biển, thì việc bố trí lại dân cư, phân bố lại lực lượng lao động hợp lý ở các vùng biển, đảo và ven biển có tầm quan trọng đặc biệt. Điều này cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế quản lý phát triển và bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng biển, đảo, vùng ven biển ở nước ta trước mắt và lâu dài.

Đề tài: “Phân tích, đánh giá và thành lập cơ sở dữ liệu về phân bố nguồn nhân lực của một số một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững”  đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sự phân bố nhân lực cho các cơ quan quản lý nhà nước, để từ đó có những giải pháp phù hợp, đảm bảo đủ nguồn nhân lực, phân bố hợp lí góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội và môi trường khu vực Hải đảo. Từ cơ sở lý thuyết về phân bố nguồn nhân lực, đề tà trình bày phương pháp thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ GIS phân bố nguồn nhân lực của Cô Tô và Lý Sơn. Sau khi làm rõ sự phân bố và phát triển nguồn nhân lực trên huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh và Lý Sơn, Quảng Ngãi, báo cáo đã đưa ra kết luận và đề xuất giải pháp phân bố nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững huyện đảo Cô Tô và Lý Sơn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, thông tin dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, có thể làm tư liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu về lĩnh vực liên quan và cho những nhà quản lý. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.     

Nguyễn Hòa


Các tin cũ hơn.............................