Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

01/01/2016
Viện Địa lí Nhân văn đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam” (mã số BĐKH.30, thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu) do TS. Nguyễn Song Tùng làm chủ nhiệm; Viện Địa lí Nhân văn là cơ quan chủ trì; đề tài được thực hiện trong hai năm từ 2013-2015.
Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở gồm các nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ VN, Đại học Quốc gia HN, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường… 
Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Song Tùng đã trình bày mục tiêu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu của đề tài.
Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy các vùng kinh tế - xã hội ở nước ta có sức chịu tải môi trường và khả năng chống chịu với BĐKH khác nhau. Tuy nhiên, các kế hoạch hành động ứng phó với thiên tai, BĐKH hầu hết được thực hiện và quản lý theo lãnh thổ hành chính của các tỉnh/thành và vùng miền chứ chưa tính đến khả năng hợp tác liên vùng giữa các địa phương và các vùng. Các cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu còn thiếu rất nhiều và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Đề tài đã chỉ ra được những khó khăn, bất cập đối với vấn đề liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở nhận định đó, đề tài đã đề xuất các quan điểm và giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 
Đánh giá về kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Đây là vấn đề nghiên cứu mới và khó nhưng sản phẩm khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc thể hiện được sự nỗ lực của nhóm tác giả nghiên cứu. Đặc biệt, các giải pháp, khuyến nghị mà đề tài đưa ra có tính khả thi cao, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ở Việt Nam một cách khoa học. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tư liệu tham khảo tốt cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu về vấn đề liên kết vùng nói chung và liên kết vùng trong ứng phó biến đổi khí hậu nói riêng. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đề nghị chủ nhiệm đề tài và các thành viên trong nhóm nghiên cứu tiếp tục gia cố, bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng hợp của đề tài để nghiệm thu chính thức. Đề tài đã được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu (7/7 phiếu đánh giá đạt yêu cầu) và đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu cấp Nhà nước. 
 
Cẩm Tú