Chi bộ Viện Địa lí nhân văn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 12/04/2021

   Chiều ngày 12 tháng 04 năm 2021, Chi bộ Viện Địa lí nhân văn đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị có sự tham dự của Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Song Tùng – Bí thư chi Bộ Viện Địa lí nhân văn

 báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

 

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhân thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

        Tại Hội nghị, các đảng viên của Chi bộ đã nghe 05 báo cáo phổ biến các chuyên đề: “Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng” do đồng chí Nguyễn Song Tùng - Bí thư Chi bộ trình bày; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng” do đồng chí Phạm Thị Trầm - Phó Bí thư Chi bộ trình bày; “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025” do đồng chí Trần Thị Tuyết - Chi ủy viên trình bày; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” do đồng chí Đoàn Thị Thu Hương - Bí thư Chi đoàn trình bày.

Các báo cáo viên phổ biến các chuyên đề của

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 

        Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các đồng chí đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ cần tiếp tục và thường xuyên nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội XIII để thấm nhuần định hướng, tư tưởng chỉ đạo đúng đắn của Đảng, làm nền tảng cho những định hướng chiến lược và kế hoạch nghiên cứu khoa học của Viện Địa lí nhân văn giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chi bộ sẽ xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tất cả các đảng viên trong Chi bộ cần thống nhất về ý chí và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ của cơ quan.

 

         

Nguyễn Thị Ngọc