Đề tài hợp tác với địa phương năm 2022 13/12/2022

1. Hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tên đề tài: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số "

Chủ nhiệm đề tài: TS.Bùi Thị Vân Anh

Thời gian thực hiện: 2022-2023

Kinh phí: 950.000.000 đ

2. Hợp tác với Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Tên nhiệm vụ: “Biên soạn Địa chí huyện Cô Tô”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Song Tùng

Thời gian thực hiện: 10/2022-2/2024

Kinh phí: 2,2 tỷ đồng