Nghiên cứu một số điển hình nông thôn miền núi Tây Bắc phát triển bền vững 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ): Cấp Bộ HĐ số 263/QĐ-UBDT ngày 30/8/2007 
 CQ chủ trì Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT TS. Lưu Bách Dũng 
 Năm bắt đầu 2007 
 Năm nghiệm thu 2008 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu * Mục tiêu của đề tài:
Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và sự hình thành các giá trị phát triển bền vững của các điển hình nông thôn miền núi Tây Bắc để đưa ra những kết luận, những bài học kinh nghiệm và những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện và nhân rộng những điển hình phát triển bền vững.
* Đề tài gồm 3 chương:
Chương I. Cơ sở lý luận về PTBV nông thôn miền núi Việt Nam
Chương II. Thực trạng về PTBV của các điển hình nông thôn miền núi Việt Nam
Chương III. Đánh giá thực trạng, nguyên nhân của các thành công và chưa thành công 
 Tài liệu ĐT Viện hiện có: Quyết định phê duyệt đề tài cấp Bộ, Hợp đồng thực hiện đề tài Báo cáo khoa học đề tài, Báo cáo tóm tắt đề tài, Kỷ yếu khoa học đề  tài đã lưu trong Thư viện QG, Thư viện Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Thư viện của Ủy ban Dân tộc