Những vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc 25/02/2013

CQ chủ trì Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT PGS.TS. Hà Huy Thành 
 Năm bắt đầu 1/2007 
 Năm nghiệm thu 6/2008 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm 3 phần:
I. Đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề môi trường đặt ra ở vùng Tây Bắc
II. Những yêu cầu phát triển bền vững môi trường vùng Tây Bắc
III. Quan điểm, chính sách và giải pháp phát triển bền vững môi trường vùng Tây Bắc


Các tin cũ hơn.............................