Danh sách đề tài cấp bộ thực hiện năm 2021-2022 29/04/2021

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

I

Đề tài cấp Bộ

     

1

Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Hà Giang và Yên Bái

TS. Phạm Thị Trầm

2021

2022

2

Bảo tồn, phát triển vốn tự nhiên phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở hạ lưu sông Cả

TS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

2021

2022

3

Biến đổi văn hóa sản xuất dưới tác động của chương trình OCOP ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

ThS. NCVC. Đinh Trọng Thu

2021

2022

4

Việc làm bền vững gắn với phát triển năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận

TS. Trần Thị Tuyết

2021

2022

5

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi

TS. Nguyễn Xuân Hòa

2021

2022

II

Sự nghiệp môi trường

     

1

Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại khu vực nông thôn

TS. Nguyễn Song Tùng

2021

2022

2

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường. Năm 2021 tập trung vào chủ đề: Hành động vì thiên nhiên

TS. Nguyễn Đình Đáp

2021

2021