Danh sách các đề tài cấp bộ thuộc nguồn sự nghiệp môi trường năm 2020 29/04/2020

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

1

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường. Năm 2019 tập trung vào chủ đề: Chất thải nhựa

TS. Nguyễn Song Tùng

2020

2020

2

Khảo sát, đánh giá vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở nông thôn trong bảo vệ môi trường địa phương và đề xuất giải pháp

TS. Trần Ngọc Ngoạn

6/2020

12/2021