Danh sách đề tài cấp bộ thực hiện năm 2019-2020 29/04/2020

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

I

Đề tài cấp Bộ

     

1

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng trung du và miền núi phía Bắc

TS. Phạm Thị Trầm

2019

2020

2

Quản lý đất ngập nước gắn với phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng

TS. Nguyễn Song Tùng

2019

2020

3

Khai thác tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc

ThS. NCVC. Đinh Trọng Thu

2019

2020

4

Tác động của chính sách quản lý rừng đến mức sống dân cư nông thôn tỉnh Quảng Bình

TS. Trần Thị Tuyết

2019

2020

5

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và bản đồ nghiên cứu vấn đề dân cư tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn

ThS. NCVC. Nguyễn Xuân Hòa

2019

2020

II

Sự nghiệp môi trường

     

1

Khảo sát, đánh giá vai trò của văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường ở làng nghề hiện nay và đề xuất giải pháp

TS. Trần Ngọc Ngoạn

2019

2020

2

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường. Năm 2019 tập trung vào chủ đề áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế)

TS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

2019

2019