Danh sách các đề tài cấp bộ thuộc nguồn sự nghiệp môi trường năm 2018 29/04/2018

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

1

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường, (Năm 2018 tập trung vào chủ đề:  Văn phòng xanh)

TS. Nguyễn Song Tùng

2018

2018

2

Khảo sát, đánh giá tâm lý của người nông dân đối với vấn đề xử lí bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn hiện nay và đề xuất các giải pháp

TS. Trần Ngọc Ngoạn

2018

2018