Danh sách các đề tài cấp Bộ thực hiện năm 2017-2018 01/01/2017

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

I

Đề tài cấp Bộ

 

 

 

1

Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán đến sinh kế dân cư nông thôn tỉnh  Ninh Thuận

 TS. Phạm Thị Tuyết

2017

2018

2

Giải pháp lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quy hoạch/kế hoạch  phát triển  kinh tế xã hội ở tỉnh Quảng Trị

 TS. Nguyễn Song Tùng

2017

2018

3

Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ khu vực và tuyến sơ tán khẩn cấp người dân khi xảy ra thiên tai vùng ven biển thành phố Đà Nẵng

 TS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

2017

2018

4

Phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lâm Đồng

 TS. Phạm Thị Trầm

2017

2018

5

Quản lí môi trường trong ngành chăn nuôi ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

 Ths. NCVC. Nguyễn Thị Kim Dung

2017

2018

II

Sự nghiệp môi trường

 

 

 

1

Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về bảo vệ môi trường

 TS. Nguyễn Song Tùng

2017

2017

2

Đánh giá thực trạng chuyển đổi hành vi về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven các đô thị vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp

 TS. Trần Ngọc Ngoạn

2017

2017