Các đề tài cấp Bộ của Viên thực hiện năm 2015 01/04/2015

 

1. Nghiên cứu phát triển hợp tác công - tư trong thúc đẩy dịch vụ môi trường đô thị ở nước ta giai đoạn 2015 – 2020    

Đề tài cấp bộ, thuộc nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2015    

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Ngọc Ngoạn  
 

2. Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ    

 Chủ nhiệm đề tài: Th.S.NCVC Đinh Trọng Thu    1/2015-12/2016

 

3. Đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng biến đổi khí hậu của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam    

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Song Tùng    1/2015-12/2016

 

4. Phân tích, đánh giá và thành lập cơ sở dữ liệu về phân bố nguồn nhân lực của một số một số huyện đảo phục vụ phát triển bền vững    

   Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Quang Bình    1/2015-12/2016

 

5. Đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng và khả năng thích ứng của một số thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long    

 Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Hoàng Tuấn    1/2015-12/2016


6. Nghiên cứu phát triển làng kinh tế sinh thái bền vững qua một số mô hình làng sinh thái ở nước ta hiện nay    

 Chủ nhiệm đề tài: Ths.NCVC. Nguyễn Thị Kim Dung    1/2015-12/2016