Các đề tài cấp Bộ của Viên thực hiện năm 2014 04/06/2014

1. Đánh giá tác động của tiêu dùng xanh trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
- Cấp bộ, thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2014 - TS. Trần Ngọc Ngoạn    
- Thời gian 4/2014-4/2015

2. Khai thác có hiệu quả tài nguyên năng lượng biển phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: tiềm năng, triển vọng, định hướng phát triển và giải pháp chính sách    
- Cấp bộ    - TS. Dương Bá Phượng        
- Thời gian 1/2014-12/2015

3. Xu thế xây dựng đô thị xanh trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay.    
- Cấp bộ    TS. Đào Hoàng Tuấn    
- Thời gian 2013-2014

4. Nghiên cứu phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Việt Nam    
- Cấp bộ    ThS. Phạm Mạnh Hòa        
- Thời gian 2013-2014

5. Tái định cư cho các dự án thủy điện nhỏ và vừa ở miền Trung và Tây Nguyên    
- Cấp bộ    TS. Vũ Quế Hương        
- Thời gian 2013-2014

6. Vấn đề xã hội hóa trong các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn nước ta  (các khu vực phát triển làng nghề)    
- Cấp bộ    TS. Trần Ngọc Ngoạn        
- Thời gian 2013-2014

7. Liên kết vùng trong bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay    
- Cấp bộ    Ths.NCVC.Nguyễn Thị Kim Dung &
Th.s. Phạm Thị Trầm  
- Thời gian 2013-2014