Các đề tài cấp bộ của Viện thực hiện năm 2013 07/07/2013

-    Xu thế xây dựng đô thị xanh trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay.
Chủ nhiệm: TS. Đào Hoàng Tuấn. Thời gian:2013-2014

-    Nghiên cứu phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Việt Nam"
Chủ nhiệm: ThS. Phạm Mạnh Hòa. Thời gian:2013-2014

-    Tái định cư cho các dự án thủy điện nhỏ và vừa ở miền Trung và Tây Nguyên
Chủ nhiệm: TS. Vũ Quế Hương. Thời gian:2013-2014

-    Vấn đề xã hội hóa trong các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn nước ta (các khu vực phát triển làng nghề)
Chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc Ngoạn.  Thời gian:2013-2014

-    Liên kết vùng trong bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay
Chủ nhiệm: Ths.NCVC.Nguyễn Thị Kim Dung & Th.s. Phạm Thị Trầm . Thời gian:2013-2014

-    Tác động kinh tế - xã hội và môi trường của phát triển nông nghiệp xanh.  Chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc Ngoạn. Cấp Bộ thuộc Sự nghiệp Bảo vệ Môi trường. .  Thời gian: 4/2011 – 12/2013.