Một số biện pháp chủ yếu nâng cao nhận thức về môi trường của nông dân nhằm phát triển bền vững nền nông nghiệp sinh thái ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ): Cấp Bộ
HĐ số 262/HĐKH – KHXH – ĐT09-20
Ngày 31/12/08 
 CQ chủ trì Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT PGS.TS. Hà Huy Thành 
 Năm bắt đầu 1/2009 
 Năm nghiệm thu 12/2009 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Nội dung của Nhiệm vụ:
- Một số vấn đề về lý luận trong nghiên cứu phát triển nền nông nghiệp sinh thái
- Phân tích thực trạng hành vi ứng xử của người nông dân đối với các vấn đề môi trường trong quá trình phát triển nông nghiệp sinh thái vùng đồng bằng Bắc Bộ
- Phân tích các yếu tố tác động đến nhận thức về môi trường của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ nhằm phát triển bền vững nền nông nghiệp sinh thái
- Các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về môi trường của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ và hành vi ứng xử của họ nhằm phát triển bền vững nền nông nghiệp sinh thái