Báo cáo thường niên năm 2009 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ): Cấp Bộ HĐ số 294/HĐKH – KHXH – CT09-20-08
Ngày 31/12/08 
 CQ chủ trì: Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện: Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT: Ths. Phạm Mạnh Hòa 
 Năm bắt đầu 1/2009 
 Năm nghiệm thu 12/2009 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Nội dung của nhiệm vụ:
I. Tổng quan tình hình môi trường và quản lý môi trường Việt Nam năm 2009
II. Hiện trạng ô nhiễm không khí ở các khu đô thị và các khu công nghiệp
III. Vấn đề chất thải và quản lý chất thải ở khu vực nông thôn
IV. Giải pháp chính sách 


Các tin cũ hơn.............................