Nghiên cứu dự báo tác động biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2020 và đề ra giải pháp ứng phó nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ): Cấp Bộ HĐ số 293/HĐKH – KHXH – CT09-20-07
Ngày 31/12/08 
 CQ chủ trì: Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện: Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT Ths.: Phạm Thị Trầm, Ths. Nguyễn Song Tùng 
 Năm bắt đầu 10/2008 
 Năm nghiệm thu 10/2010 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Nội dung của đề tài:
I. Những vấn đề cơ bản về biến đổi khí hậu
II. Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế, xã hội và môi trường Việt Nam
III. Kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của các quốc gia trên thế giới
IV. Đề xuất quan điểm, giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020