Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ) Cấp Bộ HĐ số 292/HĐKH – KHXH – CT09-20-06
Ngày 31/12/08 
 CQ chủ trì Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT TS. Vũ Quế Hương 
 Năm bắt đầu 10/2008 
 Năm nghiệm thu 10/2010 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Nội dung của đề tài:
I. Những vấn đề chung về văn hóa môi trường và phát triển bền vững
II. Tình hình văn hóa môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
III. Những nhân tố cơ bản tác động đến sự hình thành văn hóa môi trường Việt Nam hiện nay
IV. Những thách thức về văn hóa môi trường trong chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
V. Định hướng về các giải pháp xây dựng văn hóa môi trường nhằm phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020