Hội nhập và hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ): Cấp Bộ
 HĐ số 291/HĐKH – KHXH – CT09-20-05
Ngày 31/12/08 
 CQ chủ trì: Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện: Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT: TS. Phan Sỹ Mẫn 
 Năm bắt đầu 10/2008 
 Năm nghiệm thu 10/2010 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Nội dung của đề tài:
I. Hội nhập và hợp tác quốc tế và những vấn đề đặt ra về môi trường. Kinh nghiệm của các nước đi trước và bài học cho Việt Nam về hội nhập, hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững
II. Hội nhập và sự hợp tác quốc tế và những vấn đề đặt ra về môi trường ở Việt Nam; sự cần thiết của hội nhập và hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững
III. Nghiên cứu bối cảnh, xu hướng mới của hội nhập và hợp tác quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với hội nhập và hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2001-2010
IV. Nghiên cứu, đề xuất các kiến nghị về quan điểm, nội dung và giải pháp cơ bản của hội nhập và hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.